Предлагат 1/5 от данъците ни да остава в общините по постоянен адрес

Предлагат 1/5 от данъците ни да остава в общините по постоянен адрес

От Инс­титута за пазарна икономика изп­ратиха отворено писмо до премиера Бойко Борисов за необ­ходимостта от преот­с­тъп­ване на част от приходите от облагането на доходите на физичес­ките лица на общините. Вяр­ваме, че е наз­рял момен­тът общините в Бъл­гария да получат част от това, което се генерира като данъчен приход от икономичес­ката актив­ност на мес­т­ните жители, каз­ват от инс­титута. Пред­ложението на ИПИ е, 1/5 от приходите от облагането на доходите на физичес­ките лица да бъде автоматично преот­с­тъп­вана към общините. Мотото е: “парите след­ват лич­ната карта“, пред­лагат от ИПИ. По техни изчис­ления това е ресурс в рам­ките на 800 млн. лв., който почти ще удвои соб­с­т­вените данъчни приходи на общините без да се вдигат данъците. Прес­т­рук­туриране на приходите, а не покач­ване на данъци с над­бавка за общините, обяс­няват идеята си от ИПИ. Целта е общините да получат повече соб­с­т­вен ресурс, без да има ощетени от рефор­мата.

“През 2018 г. раз­ходите на мес­тно ниво в Бъл­гария въз­лизат на 7,2 млрд. лв. Близо 5 млрд. лв. от тях не са общин­ски сред­с­тва — това са близо 4 млрд. лв. тран­с­фери от правител­с­т­вото и около 1 млрд. лв. европейски сред­с­тва. Останалите 2,3 млрд. лв. са соб­с­т­вените приходи на общините, от които едва около 1 млрд. лв. са данъч­ните приходи. На прак­тика, от 7 лева похар­чени на мес­тно ниво едва 1 лев е соб­с­т­вен данъчен приход на общината. Всичко останало са тран­с­фери от дър­жавата, европейски суб­сидии и неданъчни приходи“, пише старши изс­ледователят на ИП Петър Ганев до премиера Борисов. По думите му тази раз­бивка ясно показва, че общините нямат адек­ватен соб­с­т­вен ресурс и са изцяло зависими от тран­с­фери (от цен­т­рал­ното правител­с­тво) и помощи (от европейс­кия данъкоп­латец).

Проб­лемът е законодателно заложен — лип­сата на свободен пуб­личен ресурс не е провал на общин­с­ките власти. Облагането на доходите, печал­бите и пот­реб­лението, които се генерират на мес­тно ниво, почти изцяло отива в цен­т­рал­ното правител­с­тво, пише Петър Ганев.