Доц. Огнян Боюклиев: Тревожен е фактът, че произвеждаме основно зърно и то за износ

Доц. Огнян Боюклиев: Тревожен е фактът, че произвеждаме основно зърно и то за износ

Бъл­гар­с­кото село се обез­личава като икономическа единица. Тен­ден­цията не е нито европейска, нито световна — всички правител­с­тва се стремят да запазят селото, фер­мата, заяви доц. Огнян Боюк­лиев, Инс­титут за икономически изс­лед­вания при БАН, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. Според него неус­пехите да се под­помогне семей­ното земеделие у нас се дъл­жат на лип­сата на стратегия и виж­дания как да се раз­виват селото и земеделието. Той отбеляза, че съз­даването на правил­ната земедел­ска политика изис­ква ком­п­лек­сни мерки, включително по отношение на национал­ната сигур­ност, регионал­ната политика и пр. „Бъл­гария трябва да нап­рави преход към био икономика“, посочи Боюк­лиев.

Той комен­тира и Общата сел­с­кос­топан­ска политика след 2020 г. По негови думи в нея няма да нас­тъпят сериозни промени, по-скоро такива са необ­ходими у нас. „Фак­тът, че произ­веж­даме основно зърно и то за износ, е тревожен“, отбеляза екс­пер­тът. Той поясни, че базата е добра, но все пак има необ­ходимост от над­г­раж­дане. „Украйна се стреми към член­с­тво в Европейс­кия съюз… Още преди век е доказано, че тя може да изх­ранва със зърно цяла Европа… Отмяната на нас­тоящите мита ще понижи кон­курен­тос­пособ­ността на Бъл­гария“, зак­лючи Боюк­лиев.