Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Лавандулата взе да „жили” фермерите

Лавандулата взе да „жили” фермерите

Лавандулата взе да „жили” фермерите

Цената на маслото падна двойно - от 250 лв. за килограм през миналата годеиняа, до под 100 лева това лято

Цените на лаван­дуловото масло падат и вече се наб­людават приз­наците на срив в произ­вод­с­т­вото на мас­лодай­ната кул­тура, каз­ват стопани от Североиз­точна Бъл­гария. „Има пренасищане на пазара на лаван­дулово масло. Залежава продук­ция, цената ще започне още повече да пада”, казва младият земедел­ски стопанин Станис­лав Николов, който обработва 600 дка между доб­ру­джан­с­ките села Стефаново и Бранище, пише Галина Нед­кова от Агри.БГ.

На тези площи той е съз­дал трайни насаж­дения с лаван­дула и овощни градини. През 2015 г. раз­работва проект за 180 дка от етерично-маслената кул­тура по мярка 4.1 „Инвес­тиции в земедел­ски стопан­с­тва“ от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР), който е одоб­рен и суб­сидиран. През тази година получава и сер­тификат за биологично произ­вод­с­тво на лаван­дула и плодове. В градината от 17 дка отг­лежда ябълки, сливи, круши, прас­кови, нек­тарини, леш­ници.

Годината беше тежка – ниски добиви от лаван­дулово масло и ниски цени. Самото стопанис­ване на лаван­дулата не е проб­лем, тъй като раз­полагаме с нуж­ната тех­ника. Проб­лем се оказаха резул­татите и цените. Тази година е пър­вата, в която много хора забук­суваха и много от продук­цията остана неп­родадена. Усещаме пър­вите наченки на срива”, обоб­щава младият фер­мер.

Добивите от лаван­дулово масло зависят от въз­растта и сорта на лаван­дулата. Станис­лав е изкарал по 45 кг масло от декар. „През миналата година мас­лото беше двойно повече. Сега имаме двоен спад. Цената предиш­ното лято дос­тигна 250 лв./кг, а това лято слезе дори под 100 лв./кг”, казва стопанинът.

Станис­лав пред­полага, че в Доб­ру­джа ще се засеят още декари с лаван­дула, тъй като има закупен раз­сад. Той съветва всички да преценят точно риска и да излязат от тази ситуация без много загуби. Младият фер­мер е сер­тифициран произ­водител на раз­сад. Обръща внимание на факта, че масово започ­ват да се смес­ват сор­товете лаван­дула, които се сеят по полетата и това води до лоши резул­тати. Всеки сорт има специфика – количес­тво и качес­тво на мас­лото, раз­мер на туфата, време на цъф­теж и узряване.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...