Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) „За да остане природа в България“: Държавата загуби милиарди левове от заменките, а не само 80 млн. лева

„За да остане природа в България“: Държавата загуби милиарди левове от заменките, а не само 80 млн. лева

„За да остане природа в България“: Държавата загуби милиарди левове от заменките, а не само 80 млн. лева

За да има пълна проз­рач­ност по скан­дал­ните заменки за гори, от които дър­жавата загуби милиарди левове, е редно минис­тер­с­т­вото на земеделието да пуб­ликува оцен­ките на всеки имот от 103-те сделки, обявени тази сряда от земедел­с­кия минис­тър Десис­лава Танева. Само така ще стане ясно как е фор­мирана сумата от 80 млн. лв., която дър­жавата въз­намерява да си потърси, „което със сигур­ност би било едно забав­ление за фир­мите за имоти в страната“. Това посочи в интервю за БНР пред­с­тавителят на природозащит­ната коалиция „За да остане природа в Бъл­гария“ Тома Белев по повод решението на дър­жавата да си въз­с­танови едва 80 милиона лева от 103 фирми и лица, придобили гор­ски имоти на силно занижени цени в периода от 2007 до 2009 г.

Като екс­перт, който следи проб­лема от неговото зараж­дане, Белев припомни, че схемите със замен­ките започ­наха много по-рано, като пикът беше между 2005 и 2009 година. Особено активни бяха 2005 и 2006 г., които бяха раз­к­рити от пред­с­тавителите на екологич­ните организации, без ефект от страна на управ­ляващите. Извес­тно е, че много преди член­с­т­вото агроминис­тер­с­т­вото масово заменяше апетитни терени около курор­тите или големите градове, където впос­лед­с­т­вие се изг­радиха голф игрища, зат­ворени ком­п­лекси и хотели, при които заменените гори бяха спазарени за стотинки. Пример за това са хилядата декара край Бал­чик, за които дър­жавата получи няколко милиона лева, а година след това при ипотекиране на същата земя бан­ката оцени имота на 150 милиона лева, припомни Белев.

Дър­жавата се задейс­тва и реши да търси отговор­ност само за периода, в който Бъл­гария стана членка на Европейс­кия съюз между 2007 и 2009 г., след като Европейс­ката комисия зап­лаши страната ни с наказателна процедура за неп­равомерна дър­жавна помощ. Това стана преди 5 години, в резул­тат на което с кон­курс беше изб­рана дър­жав­ната фирма „Агролес­п­роект“, която нап­рави съот­вет­ните раз­чети за щетите, нанесени на бюджета. Проб­лемът е, че горите са оценявани от гор­с­кос­топан­ска гледна точка, затова и цените са били в пъти по-ниски от пазар­ните.

В сряда минис­тер­с­т­вото на земеделието оповести списъка с фир­мите и граж­даните, чиито заменки се определят като недопус­тима дър­жавна помощ. Колко време ще текат процедурите по обжал­ване на исканията на дър­жавата, не се наемат да прог­нозират дори дър­жав­ните чинов­ници. Всичко това поражда огромни съм­нения, че и през след­ващите 10 години ще се пос­тигне някаква справед­ливост по казус, вината за който без­с­порно е на управ­лявалите земеделието преди 15 години.

Соб­с­т­веник на оран­жерии, депутат, кон­сул и други в списъка със 103-та, които трябва да връщат пари

В списъка със 103-та, които са учас­т­вали в замен­ките по време на трой­ната коалиция (20072009), най-лесно се раз­поз­нават физичес­ките лица. На първо четене в тях се забеляз­ват имената на соб­с­т­веника на най-големите оран­жерии, депутат, общин­ски съвет­ник в Бур­гас, бивш кон­сул на Казах­с­тан, „Литекс Комерс”. Припом­няме, че замен­ките бяха привидно законна форма за облагодетел­с­т­ване, тъй като бяха раз­решени до месец май 2009 г., когато в Дър­жавен вес­т­ник бе обнарод­вана заб­рана за извър­ш­ването им. Замен­ките ставаха чрез Дър­жав­ната аген­ция по горите, която предос­тавяше дър­жавни имоти на пер­с­пек­тивни терени като получава рав­нос­тойни като площ, но не и като мес­тонахож­дение час­тни гор­ски имоти.

В сряда земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева оповести, че дър­жавата ще започне да събира вземанията си от фир­мите и лицата, които са учас­т­вали в замен­ките. Извър­шена е оценителна екс­пер­тиза за имотите, чрез която са изчис­лени сумите, които учас­т­валите в сдел­ките, трябва да внесат. Европейс­ката комисия ги нарича дър­жавна помощ. Общият й раз­мер е над 80 милиона лева. А това, по сред­ноарит­метична сметка означава, че всеки 103-та, изб­роени в списъка, ще трябва да плати по 780 хил. лв.

Сред пуб­ликуваните имена е това на соб­с­т­веника на оран­жерии Гимел Гео Дун­даров. В списъка е и Явор Хай­тов, бивш депутат от пар­тията на Николай Бареков „Бъл­гария без цен­зура”. Вижда се още името на Петко Стам­болиев, популярен общин­ски съвет­ник биз­нес­мен от предиш­ния ман­дат в Бур­гас.

Сред фир­мите изпъква поз­натата „Литекс Комерс” на Гриша Ган­чев и „Форос Дивелоп­мънт” на адвоката Тодор Бат­ков. Вижда се и „ТИТ –Тихомир Трен­дафилов”, чиито соб­с­т­веник до 2016 г. бе почетен кон­сул на Кир­гиз­с­тан за Южна Бъл­гария, пише АгроП­лов­див.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...