Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 181, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Аграрен доклад 2019: С 11 000 намалели фермерите за три години

Аграрен доклад 2019: С 11 000 намалели фермерите за три години

Аграрен доклад 2019: С 11 000 намалели фермерите за три години

Крайната продукция от селското стопанство миналата година е на стойност 8,458 млрд. лева

Броят на регис­т­рираните земедел­ски стопани в Бъл­гария намалява за трета поредна година, показ­ват данни на Аграрен док­лад 2019, пуб­ликуван от Минис­тер­с­т­вото на земеделието. Фер­мерите в страната през това десетилетие са били най-много през стопан­с­ката 2015/2016 г. — 98 303 човека. Година по-късно те намаляват с близо 2% до 96 476 човека. След още една година сек­торът губи близо 4% от от регис­т­рираните стопани, като броят им става 93 023. Отливът засилва темпа си през стопан­с­ката 2018/2019 г., когато фер­мерите намаляват с 6,3% до 87 128 човека, показ­ват актуални данни към месец юли тази година.

Независимо, че броят на фер­мерите намалява, стой­ността на произ­ведената крайна продук­ция в сек­тора се увеличава на годишна база с 1,6% или с 217,8 млн. лв. до 8,458 млрд. лева. При край­ната продук­ция най-голям е относител­ният дял на продук­цията от рас­тениевъд­с­т­вото — 68,3%. За 2018 г. относител­ният дял на продук­цията от живот­новъд­с­т­вото е 23,5%, на сел­с­кос­топан­с­ките услуги – 5,9% и на продук­цията от неот­делимите несел­с­кос­топан­ски второс­тепенни дей­ности – 2,3%“, отбелязва Аграр­ният док­лад.

Авторите изтък­ват, че най-голям дял в стой­ността на край­ната продук­ция имат зър­нените и мас­лодай­ните кул­тури: съот­ветно зър­нените — 2,824 млрд. лв., и мас­лодай­ните – 1,392 млрд. лв. Двата вида заедно фор­мират половината (49,8%) от стой­ността на продук­цията от отрасъл „Сел­ско стопан­с­тво“ през 2018 г.

Най-голям принос за фор­мирането на край­ната продук­ция от сел­с­кото стопан­с­тво през 2018 г. имат след­ните рас­тениевъдни продукти:

Мека пшеница – дял от 19,8% с 1,671 млрд. лв. Стой­ността на продук­цията нарас­тва с 8,7% спрямо пред­ход­ната година в резул­тат на увеличение на цените с 9,7 % (при намален физически обем с 0,9%).

Слън­чог­лед – дял от 12,7% с 1,076 млрд. лв. При слън­чог­леда се наб­людава намаляване на физичес­кия обем със 7% и намаление на цените от 0,4%, което в крайна сметка обус­лавя намалението в стой­ността на продук­цията със 7,4% спрямо пред­ход­ната година.

Царевица за зърно – дял от 11,2 % с 948,5 млн. лева. При царевицата за зърно е налице значително нарас­т­ване на стой­ността на край­ната продук­ция с 41,1 % на годишна база, вслед­с­т­вие на увеличение както на физичес­кия обем (с 34,7%), така и на цените (с 4,8%).

Рапица и репица – дял от 3,7% с 310,4 млн. лева (намаление с 1,6% спрямо пред­ход­ната година). При увеличение на цените от пред­ход­ната година (с 0,2%), изменението на стой­ността на край­ната продук­ция от рапица и репица през 2018 г. следва темпа на намаление на физичес­кия обем (с 1,8 %).

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят