Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Ройтерс: 3 фактора ще формират земеделието в ЕС през следващите 10 години

Ройтерс: 3 фактора ще формират земеделието в ЕС през следващите 10 години

Ройтерс: 3 фактора ще формират земеделието в ЕС през следващите 10 години

Това са АЧС, ръстът в производството на птиче месо и търсенето на растителни протеини

В пос­лед­ния си док­лад с прог­нози за сел­с­кос­топан­с­кия сек­тор Европейс­ката комисия заявява, че годиш­ният износ на свин­ско месо от ЕС ще дос­тигне своя пик от над 4 млн. тона до 2022 г., в зависимост от тем­пото на въз­с­тановяване на поголовието от свине в Китай. Миналата година Общ­ността е изнесла 2,7 млн. тона свин­ско месо, съоб­щава Reuters.

Кризата с Африкан­с­ката чума по свинете в Китай и преходът към рас­тителни протеини в менюто могат значително да променят сел­с­кос­топан­с­ките пазари на ЕС през след­ващите 10 години. Това ще доведе до колебания в цените на свин­с­кото месо и увеличаване на произ­вод­с­т­вото на бобови кул­тури.

Африкан­с­ката чума по свинете (АЧС) унищожи поголовието от свине в Китай. Откакто миналата година бяха отк­рити пър­вите случаи на вируса, бе регис­т­риран рязък ръст на вноса на свин­ско месо в страна и съот­ветно ръст на цените. В своя док­лад Европейс­ката комисия прог­нозира, че годиш­ният износ на свин­ско месо от ЕС може да дос­тигне своя пик от над 4 млн. тона до 2022 г., в зависимост от тем­пото на въз­с­тановяване на поголовието от свине в Китай. До 2030 г. екс­пор­тът ще се върне към отметка около 3,4 млн. тона. Това при всички положения значително превишава обемите преди нах­луването на АЧС в Китай. Цените ще остават високи до въз­с­тановяването на китайс­кото произ­вод­с­тво. След това рязко ще се понижат в зависимост от скоростта на въз­с­тановяване на поголовието от свине в Китайс­ката Народна репуб­лика и това, доколко ще се увеличи произ­вод­с­т­вото в кон­курен­тите на ЕССАЩ, Бразилия и Канада, се казва в заяв­ление на Комисията.

Меж­дув­ременно същес­т­вува елемент на неоп­ределеност. Той е свър­зан с основ­ните износители на свин­ско месо в ЕС – Гер­мания, Испания, Дания и Фран­ция.. Ще останат ли те такива без АЧС? „Плъз­ването“ на вируса на територията им ще бъде сериозен удар върху износа им. В момента заради АЧС страдат около 10 страни от Европейс­кия съюз, сред които Бъл­гария и Румъния. Комисията отчита, че едно понижаване на цените на свин­с­кото месо надали ще повиши европейс­кото тър­сене, което намалява, тъй като все повече хора пред­почитат по-евтините продукти от домашни птици.

Пот­реб­лението на птиче месо продъл­жава да расте, тъй като пот­ребителите се въл­нуват от здравето, окол­ната среда и благополучието на живот­ните. Това понижава тър­сенето на други месни продукти.

Очаква се, че всички тези проб­леми ще спомог­нат за увеличаване на произ­вод­с­т­вото на кул­тури, богати на протеини. Прог­нозата гласи още, че площите, засети с бобови кул­тури в ЕС, през 2030 г. ще се увеличат до 2,5 млн. ха, срав­нено с 1,5 млн. през тази година. Соевите боб­чета ще пок­рият 1,3 млн. ха. За срав­нение през този сезон те са 1 млн.

От Европейс­ката комисия добавят, че отг­леж­дането на протеинови кул­тури може да изв­лече ползи от увеличаващото се тър­сене на животин­ски млечни продукти, които не са ГМО. Те ще пос­лужат като алтер­натива на вноса на ген­номодифицирана соя за фураж на живот­ните.

Рапицата ще остане най-отглежданата мас­лодайна кул­тура в ЕС. Това пот­вър­ж­дава цен­ността й в сеит­бооборота и прив­лекател­ността й в качес­т­вото на фураж, който не съдържа ГМО.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...