Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 14 родни сортове лози застрашени от изчезване

14 родни сортове лози застрашени от изчезване

14 родни сортове лози застрашени от изчезване

Проек­тът „SOS за зас­т­рашени традиционни сор­тове лози“ (с акроним „VineSOS“), който стар­тира в края на 2017 година, е с още няколко стъпки нап­ред в своето раз­витие. През изминалата 2019 година беше изг­радено екс­перимен­тално поле, в което са присадени иден­тифицираните като зас­т­рашени мес­тни сор­тове лози. Това е една от дей­нос­тите на Изпъл­нителна аген­ция по лозата и виното, която е водещ пар­т­ньор на „VineSOS“. Целта е „Под­к­репа на бъл­гар­с­ките сор­тове лози и вина за запаз­ване на иден­тич­ността им“, споделят ангажираните с изпъл­нението на проекта. След провеж­дане на проуч­вания, обх­ванали облас­тите Благоев­г­рад, Смолян, Кър­джали и Хас­ково са иден­тифицирани 14 зас­т­рашени от изчез­ване сорта – Тамянка, Керацуда, Гер­гана, Димят, Сан­дан­ски мис­кет, Букет, Шевка, Чер­вен мис­кет, Мав­руд, Руен, Широка мел­нишка лоза, Памид, Рубин и Мел­нишки рубин.

В изг­раденото поле са извър­шени всички агротех­нически мероп­риятия, в това число под­порна кон­с­т­рук­ция и автоматизирана поливна сис­тема, за да отговаря на изис­к­ванията за добро агротех­ническо със­тояние. Полето ще осигури устой­чивост, включ­ваща раз­п­рос­т­ранение на сор­товете и ще пос­лужи за пос­лед­ващи изс­лед­вания, които ще се извър­ш­ват в лабораторията за ДНК анализи, оборуд­вана по проекта от водещия пар­т­ньор.

Гореиз­б­роените сор­тове ще бъдат включени в сор­товата листа на определен регион със Защитено наименование за произ­ход. Под­готвя се издаване на Ампелог­раф­ска книга на три езика, включ­ваща зас­т­рашените сор­тове лози в пог­ранич­ния българо-гръцки регион.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...