Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 181, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Суперхрани на изложението „Агра 2020“

Суперхрани на изложението „Агра 2020“

Суперхрани на изложението „Агра 2020“

За първи път в Пловдив ще бъдат показани бикове от десетте най-популярни месодайни породи в света

И тази година живот­новъд­с­т­вото ще бъде акцент на Меж­дународ­ната сел­с­кос­топан­ска изложба „Агра 2020“, която ще се проведе от 19 до 23 фев­руари в Плов­див. За първи път ще бъдат показани бикове от десетте най-популярни месодайни породи в света, като елит­ните екзем­п­ляри ще дефилират два пъти на ден в специален ринг, съоб­щиха от „Меж­дународ­ния панаир“ в Плов­див. По традиция и научни инс­титути ще пред­с­тавят нови раз­работки, подоб­ряващи същес­т­вуващите породи говеда, овце и кози.

Инициативата на Меж­дународен панаир Плов­див да популяризира бранша прив­лече като учас­т­ници в „Агра“ много ком­пании, пред­лагащи проек­тиране и оборуд­ване за живот­новъдни ферми. Така желаещите да раз­виват биз­нес в тази област ще могат да намерят цялос­тни решения за своите проекти – от избора на породи до ком­п­лек­товането на стопан­с­т­вото.

29-ото издание на Меж­дународ­ната сел­с­кос­топан­ска изложба ще покаже също много новости в областта на рас­тениевъд­с­т­вото. Една от тях е фер­мата за мик­рорас­тения, които са под­ходящи за отг­леж­дане и в град­ска среда – специално под­б­рани кул­тури и сор­тове слън­чог­лед, грах, репички, синап, зеле, броколи, чесън, нахут, кейл и други. Те се кон­сумират вед­нага след появата на пър­вите листа, тъй като тогава съдър­жанието на полезни вещес­тва е най-голямо. Крат­кият срок на отг­леж­дане поз­волява да не се третират с торове и препарати за защита. Това са новите супер­х­рани, твър­дят от фир­мата изложител, като обръщат внимание и на икономичес­кия ефект.

Агра 2020“ ще покаже пос­ледно поколение иновации за класичес­ките ферми, в които все по-голямо приложение намира дигитализацията. Произ­водители и дис­т­рибутори на водещи марки ще демон­с­т­рират модерни тех­нологии, тех­ника и инвен­тар за всички сек­тори на сел­с­кото стопан­с­тво. Фер­мерите ще намерят сор­тови семена, посадъчен материал, торове и препарати за рас­тителна защита, специализирани услуги. Сел­с­кос­топан­с­ката академия ще пред­с­тави своите нови научни пос­тижения с прак­тическа насоченост.

Очак­ват се над 40 хиляди посетители от Бъл­гария и Европа да раз­г­ледат шес­тото издание на мегафорума за агробиз­нес, вино, храни и оборуд­ване. Той включва още три прес­тижни изложби — „Винария, за лозар­с­тво и винар­с­тво, „Фуд­тех“ – за хранител­ната индус­т­рия, и „Вкусове от Италия“, а организатор е Меж­дународен панаир Плов­див.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят