Луканка със „златен” ром изкушава рецепторите на „Фудтех 2020“

Луканка със „златен” ром изкушава рецепторите на „Фудтех 2020“

Над 20 продукта се състезават в първия по рода си конкурс „Нов продукт на българския пазар“

Луканка с ром, бон­бони с бял и черен трюфел, сладолед само за няколко минути, и още много специалитети ще се със­тезават в кон­курса „Нов продукт на бъл­гар­с­кия пазар“. Той се организира за първи път по време на излож­бите „Фуд­тех“, „Винария“ и „Вкусове от Италия“ от 19 до 23 фев­руари 2020 г. в Меж­дународен панаир Плов­див. Продук­тите ще се оценяват от комисия, в която се включ­ват екс­перти и пред­с­тавители на големи тър­гов­ски вериги. Кан­дидатите са над двадесет, като преоб­ладават здравос­лов­ните храни.

Лукан­ката, под­п­равена със „златен“ ром, е един­с­т­вена по рода си у нас, твър­дят произ­водителите. Деликатесът е нап­равен от под­б­рано свин­ско месо с прецизна тех­нология на сушене, добавят те. Студеноп­ресован сок от ябълка и малина без добавени захар, вода и кон­сер­ванти също се със­тезава в кон­курса.

Новост за бъл­гар­с­кия пазар е ядливата опаковка за храни, в която има ябъл­ков пек­тин. Тя е съз­дадена от Инс­титута по криобиология и хранителни тех­нологии в София.

Посетителите на излож­бите „Фуд­тех“, „Винария“ и „Вкусове от Италия“ могат да дегус­тират изб­рани храни, гурме специалитети и напитки в уникал­ния Град на виното и деликатесите.

В тех­нологич­ната зона специалис­тите ще се запоз­наят с нови машини, материали и опаковки за хранител­ната и лозаро-винарската индус­т­рия.

Очаква се над 40 000 гости от страната и чуж­бина да раз­г­ледат шес­тото издание на мегафорума за агробиз­нес, вино, храни и оборуд­ване. Част от него е и Меж­дународ­ната сел­с­кос­топан­ска изложба „Агра“.