Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Без агнешко за Великден

Без агнешко за Великден

Без агнешко за Великден

Фермерите не могат да продадат животните си заради извънредното положение, казват от бранша

От началото на извън­ред­ното положение, наложено на 13 март срещу нераз­п­рос­т­ранението на COVID-19 в страната, са изминали само 12 дни, но биз­несът в земеделието вече се сблъс­ква с основни проб­леми, свър­зани с нередовни дос­тавки на определени суровини. Какви са въз­мож­ните изходи за дейс­т­вие и как земедел­с­ките произ­водители ще успеят да преодолеят кризата, като в същото време спаз­ват правилата за каран­тина — за отговор на тези въп­роси Синор.бг потърси мнението на дирек­тора на Инс­титута по аграрна икономика Божидар Иванов.

Три са основ­ните рис­кове, които на този етап се очер­тават ясно пред биз­неса — нав­ремен­ното намиране на квалифицирана работна ръка, така че да се прибере рекол­тата, как в условията на каран­тина храните да стигат без­п­репят­с­т­вено от фер­мера до край­ния пот­ребител и как ще се процедира при увеличеното вът­решно пот­реб­ление на храни, което неиз­бежно ще нас­тъпи поради блокирането на вноса. „Земеделието е отрасъл, в който са заети 18 на сто от работос­пособ­ното население на страната и при този висок процент е редно да се потър­сят онези бързи механизми за дейс­т­вие, които биха осигурили квалифицирана работна ръка за отрасъла“, посочи Божидар Иванов. За изос­т­рянето на този проб­лем фер­мерите говорят отдавна, но вероятно сега е наз­рял момен­тът за неговото спешно решаване.

Само преди дни изпъл­нител­ният дирек­тор на Съюза на градинарите Мариана Мил­тенова пред­ложи вариант, при който много бъл­гари, които заради кризата временно ще останат без работа или пък са се завър­нали от Европа, да бъдат пренасочени към земедел­ски произ­водители, тър­сещи работна ръка в интен­зив­ните произ­вод­с­тва на плодове и зелен­чуци. Земедел­с­кият произ­водител от Елхово Борис­лав Пет­ков посочи, че в неговия регион вече има запит­вания от страна на сък­ратени работ­ници, така че по места този проб­лем би могъл да намери лесно решение.

Вторият голям проб­лем ще се усети още за Велик­ден, когато хората няма да успеят да стиг­нат до овцевъд­ните ферми, за да дос­тавят необ­ходимото им за трапезата агнешко месо. Цен­т­рализираните дос­тавки до мал­ките ферми отдавна са проб­лем за биз­неса. Според икономисти около 80 на сто от дос­тав­ките на агнета са от малки стопан­с­тва, затова и при сегаш­ната изолация, която ще продължи поне до 12 април, е очевидно, че дос­тав­ките на агнета силно ще бъдат ограничени. А това означава срив за фер­мерите, които са инвес­тирали цяла зима, комен­тират и хора от бранша.

Именно затова и съветите на икономис­тите са за пренас­т­ройка на биз­неса, така че кланици и преработ­вателни пред­п­риятия, които раз­полагат с необ­ходимата тран­с­пор­тна база коренно да променят веригата на дос­тавки, така че да се отговори на нарас­т­ващото вът­решно пот­реб­ление на храни.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...