Без агнешко за Великден

Без агнешко за Великден

Фермерите не могат да продадат животните си заради извънредното положение, казват от бранша

От началото на извън­ред­ното положение, наложено на 13 март срещу нераз­п­рос­т­ранението на COVID-19 в страната, са изминали само 12 дни, но биз­несът в земеделието вече се сблъс­ква с основни проб­леми, свър­зани с нередовни дос­тавки на определени суровини. Какви са въз­мож­ните изходи за дейс­т­вие и как земедел­с­ките произ­водители ще успеят да преодолеят кризата, като в същото време спаз­ват правилата за каран­тина — за отговор на тези въп­роси Синор.бг потърси мнението на дирек­тора на Инс­титута по аграрна икономика Божидар Иванов.

Три са основ­ните рис­кове, които на този етап се очер­тават ясно пред биз­неса — нав­ремен­ното намиране на квалифицирана работна ръка, така че да се прибере рекол­тата, как в условията на каран­тина храните да стигат без­п­репят­с­т­вено от фер­мера до край­ния пот­ребител и как ще се процедира при увеличеното вът­решно пот­реб­ление на храни, което неиз­бежно ще нас­тъпи поради блокирането на вноса. „Земеделието е отрасъл, в който са заети 18 на сто от работос­пособ­ното население на страната и при този висок процент е редно да се потър­сят онези бързи механизми за дейс­т­вие, които биха осигурили квалифицирана работна ръка за отрасъла“, посочи Божидар Иванов. За изос­т­рянето на този проб­лем фер­мерите говорят отдавна, но вероятно сега е наз­рял момен­тът за неговото спешно решаване.

Само преди дни изпъл­нител­ният дирек­тор на Съюза на градинарите Мариана Мил­тенова пред­ложи вариант, при който много бъл­гари, които заради кризата временно ще останат без работа или пък са се завър­нали от Европа, да бъдат пренасочени към земедел­ски произ­водители, тър­сещи работна ръка в интен­зив­ните произ­вод­с­тва на плодове и зелен­чуци. Земедел­с­кият произ­водител от Елхово Борис­лав Пет­ков посочи, че в неговия регион вече има запит­вания от страна на сък­ратени работ­ници, така че по места този проб­лем би могъл да намери лесно решение.

Вторият голям проб­лем ще се усети още за Велик­ден, когато хората няма да успеят да стиг­нат до овцевъд­ните ферми, за да дос­тавят необ­ходимото им за трапезата агнешко месо. Цен­т­рализираните дос­тавки до мал­ките ферми отдавна са проб­лем за биз­неса. Според икономисти около 80 на сто от дос­тав­ките на агнета са от малки стопан­с­тва, затова и при сегаш­ната изолация, която ще продължи поне до 12 април, е очевидно, че дос­тав­ките на агнета силно ще бъдат ограничени. А това означава срив за фер­мерите, които са инвес­тирали цяла зима, комен­тират и хора от бранша.

Именно затова и съветите на икономис­тите са за пренас­т­ройка на биз­неса, така че кланици и преработ­вателни пред­п­риятия, които раз­полагат с необ­ходимата тран­с­пор­тна база коренно да променят веригата на дос­тавки, така че да се отговори на нарас­т­ващото вът­решно пот­реб­ление на храни.