Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Танева предлага неусвоените пари от еврофондовете да се пренасочат към уязвимите от кризата фермери

Танева предлага неусвоените пари от еврофондовете да се пренасочат към уязвимите от кризата фермери

Танева предлага неусвоените пари от еврофондовете да се пренасочат към уязвимите от кризата фермери

Недоговорените бюджети по всички европейски прог­рами, управ­лявани от минис­тер­с­т­вото на земеделието, да се пренасочат към уяз­вими произ­водители като под­к­репа от мер­ките, наложени заради COVID-19. Това е пред­ложението, което минис­търът на земеделието, храните и горите Десис­лава Танева е отп­равила в кон­ферен­т­ната видеов­ръзка по време проведения Съвет на минис­т­рите на земеделието на ЕК, със­тоял се в сряда. Според това пред­ложение недоговорираните сред­с­тва могат да се прех­вър­лят в общ фонд, който да се управ­лява като механизъм на извън­редна дър­жавна помощ. „Това ще бъде един пакет за борба срещу пос­ледиците от пан­демията. По този начин всяка дър­жава членка бързо и ефек­тивно да има въз­мож­ност да раз­писва мерки в рам­ките на този бюджет“, изтъкна минис­тър Танева. Това ще поз­воли да бъдат под­помог­нати най-уязвимите произ­водители — сек­тор „Плодове и зелен­чуци“, рибар­с­тво и аквакул­тури, както и млечни продукти. Помощта ще им поз­воли да ком­пен­сират нап­равените извън­редни раз­ходи във връзка с COVID19, както и за въз­мож­ност за съх­ранение на продук­цията. В Бъл­гария рес­торан­тьор­с­т­вото и туриз­мът са основ­ните пот­ребители на бъл­гар­с­ките плодове и зелен­чуци, затова и тези произ­водители се определят като най-уязвими, е посочила още Танева.

Бъл­гар­с­кият минис­тър привет­с­тва насоките на Европейс­ката комисия за зелени коридори. Тя под­черта, че от интерес на фер­мерите е с предим­с­тво по тези коридори за тран­с­порт да бъдат както медицин­с­ките стоки, така и храните и превозът на животни.

По време на заседанието е обсъдено и прилагането на Преход­ната национална помощ. Минис­тър Десис­лава Танева заяви, че на фона на пан­демич­ната обс­тановка, в която се намира цяла Европа, страната ни пред­лага преход­ната национална помощ да бъде приложена чрез адап­тивни инс­т­рументи към нас­тоящата ситуация, като останат ограниченията един­с­т­вено в сек­торен план. „Също така пред­лагаме и с цел гаран­тиране пер­с­пек­тивата на фер­мерите да продъл­жим дебата за ОСП, а този за Зелената сделка да бъде отложен“, допълни още Танева.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...