Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Анализатор: Агробизнесът има сравнителен имунитет срещу кризи

Анализатор: Агробизнесът има сравнителен имунитет срещу кризи

За сектора има редица допълнителни благоприятстващи фактори,казва експертът Стилиян Гребеничарски

Агробиз­несът е срав­нително имунизиран в икономичес­кия цикъл и в условията на икономическа криза. Ефекти, раз­бира се, има, но те не са така изразени като в другите сек­тори на икономиката. Това каза агроанализаторът Стилиян Гребеничар­ски в пър­вия по рода си АгриНар, организиран от Агри.БГ и пос­ветен на сел­с­кото стопан­с­тво, и въп­росите, касаещи фер­мерите. В случая, със започ­ващата рецесия, причинена от светов­ната пан­демия от коронавирус COVID-19, за сек­тора има редица допъл­нителни благоп­рият­с­т­ващи фак­тори.

КОИ СА БЛАГОП­РИЯТ­НИТЕ ФАК­ТОРИ ЗА БЪЛ­ГАР­С­КИЯ АГРОБИЗ­НЕС?

На първо място е пос­тиг­натата сделка за нова фор­мула за изчис­ление на цените на внос­ния природен газ от “Газ­п­ром“, обясни анализаторът. Това означава сериозно поев­тиняване на газта — с 40% към датата на под­пис­ване на споразумението, по-ниски раз­ходи за торове, отоп­ление и енер­гия. Това е много сериозен фак­тор за повишаване на кон­курен­тос­пособ­ността.

Спадът в цената на пет­рола е след­ващото положително влияещо условие. От една страна, той засяга негативно цените на някои сел­с­кос­топан­ски продукти, но, от друга, дава ресурс и поле за работа на агробиз­неса. Наполовина по-евтиният пет­рол означава по-евтини горива и други продукти, които са важна част от раз­ходите на земедел­ците.

На трето място, по време на глобална криза, икономичес­ките агенти тър­сят лик­вид­ност и по-нисък риск. Обик­новено в началото на такава криза се появява по-голямо тър­сене на долари и доларови активи. Съот­ветно, в пър­вите сед­мици на пан­демията, доларът пос­къпна, а еврото поев­тиня. Поев­тиняването на еврото е положителен фак­тор, защото в крат­кос­рочен план дава кон­курен­тос­пособ­ност на европейс­ката сел­с­кос­топан­ска продук­ция за износ на вън­шни пазари.

След­ващо благоп­риятно влияние идва от извес­т­ния спад в цените на зър­ното. Това ще окаже ефект и към по-ниски цени на фуражите. По-ниските цени често означават и по-малко раз­ходи.

Друг елемент, който е важен за биз­неса, са суб­сидиите. Агросек­торът получава редовно своите плащания и те оказ­ват омекотяващ ефект, дори пазарът да следва негативна тен­ден­ция. Те осигуряват базов приход за стопан­с­т­вата в труд­ния период.

“Ако си пред­с­тавим глобал­ната икономика като една 10-етажна сграда, която гори в момента, агробиз­несът се намира между пър­вия и втория етаж на площад­ката и трябва да скочи. Суб­сидиите пред­с­тав­ляват мрежите, които пожар­ната опъва в такива ситуации. Туриз­мът и тран­с­пор­тът нап­ример са на 10-ия етаж“, обясни Гребеничар­ски.

Агробиз­несът е малко или много свик­нал да работи в условия на криза, особено като се вземе пред­вид природ­ният фак­тор и бързо променящата се среда. Това му дава пред­варителна психологическа и прак­тическа под­готовка.

КАКВИ ПРОМЕНИ ЩЕ НАС­ТЪПЯТ В ПОТ­РЕБ­ЛЕНИЕТО?

За Бъл­гария ефек­тът от кризата върху сел­с­кото стопан­с­тво, породен от ефекта върху хотелиер­с­ката и рес­торан­тьор­с­ката индус­т­рия, е доста сериозен. Туриз­мът у нас фор­мира същес­т­вена част от икономиката, а той е сред най-силно засег­натите сек­тори. Този фак­тор за вът­решно пот­реб­ление почти ще изчезне през 2020 г.

Друго, което ще засегне моделите на кон­сумация на храни, е това, че в момента се купуват повече готови, полуготови и зам­разени храни. Това е вслед­с­т­вие от увеличените хранения вкъщи и презапасяването. Тен­ден­цията е глобална. Презапасяването има двоен ефект — пър­воначално се реализира силен ръст в тър­сенето на трайни стоки и то генерира тър­сене на земедел­ски стоки, свър­зани с тях­ното произ­вод­с­тво. Но когато пан­демията отмине, ще се получи обратен ефект, защото едва ли всеки е успял да изкон­сумира нат­рупаните запаси.

Наб­людава се ръст и в тър­сенето на сел­с­кос­топан­ски продукти с високо съдър­жание на витамин С, Д и други, които укреп­ват имунитета. Има спад в пот­реб­лението на т.нар. “летни“ храни, на пивоварен ечемик, който е свър­зан с произ­вод­с­т­вото на бира.

Очаква се да намалее кон­сумацията на премиум продукти. Стан­дар­тът в Бъл­гария рас­теше с добри тем­пове и даде тласък за раз­витието на раз­лични произ­вод­с­тва, свър­зани с тях, които обх­ващаха премиум пазар в големите градове и турис­тичес­ките цен­т­рове. Когато големи маси от населението свият доходите си, това ще удари този тип индус­т­рия.

“Такъв пример е говеж­дото месо. Сек­торът на месодай­ното говедовъд­с­тво се раз­виваше много добре в Бъл­гария, но очак­вам той да е един от много засег­натите. И всякакъв тип премиум сирена, месни продукти, биоп­роиз­вод­с­тво“, смята Гребеничар­ски.

Интересен ефект е връщането на бъл­гари от чуж­бина, според анализатора. Само от началото на епидемията над 100 000 души са се вър­нали в страната. Завър­налите се емиг­ранти стимулират вът­реш­ното пот­реб­ление и оказ­ват благоп­риятен ефект върху произ­вод­с­т­вото на сел­с­кос­топан­ски стоки.

Текст под снимка:

Тен­ден­ции в пот­реб­лението на агрох­рани в Бъл­гария. Източ­ник: Стилиян Гребеничар­ски

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...