Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Официално: Има опасност от недостиг на храни по света

Официално: Има опасност от недостиг на храни по света

Официално: Има опасност от недостиг на храни по света

Световни организации призовават за защита на заетите в производството на храни и запазване на веригите за снабдяване

Има риск от недос­тиг на храни на светов­ния пазар заради сът­ресенията в светов­ната тър­говия и във веригите за снаб­дяване с хранителни продукти, свър­зани с панепидемията от коронавируса Covid-19. Предуп­реж­дението е отп­равено от две аген­ции на ООН, както и от Светов­ната тър­гов­ска организация (СОТ), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Несигур­ността, свър­з­вана с налич­ните обеми на хранителни продукт, може да предиз­вика вълна на ограничения в износа им и да доведе по този начин до недос­тиг на светов­ния пазар. Това заявяват в общо комюнике, какво рядко се е пуб­ликувало досега, китаецът Цю Дуню, който ръководи Организацията на ООН по прех­раната и земеделието (ФАО), етиопецът Тед­рос Адхеном Геб­рей­сус, който е генерален дирек­тор на Светов­ната здравна организация (СЗО) и бразилецът Роберту Азеведу, генерален дирек­тор на Светов­ната тър­гов­ска организация (СТО).

Според трите организации, които отговарят за здравето, изх­ран­ването и тър­говията в света, важно е да се гаран­тират тър­гов­с­ките обмени и то най-вече, за да се избегне недос­тиг на хранителни стоки. Това се посочва в тек­ста на общото им комюнике, получено в Париж. Трите организации са обез­покоени от забавянето на движението на работ­ници от хранително-вкусовата промиш­леност, което блокира дей­ността на много запад­ните земедел­ски произ­водители.

Тревога будят и забавянията по границите на товарни превози, които тран­с­пор­тират стоки.

ФАО, СЗО и СТО под­чер­тават необ­ходимостта от защита на заетите в произ­вод­с­т­вото на хранителни продукти и в преработ­вател­ната промиш­леност, както и в тър­говията, за да се минимизира раз­п­рос­т­ранението на вируса в сек­тора и да се запазят веригите за снаб­дяване с хранителни продукти.

Когато става въп­рос да се запази здравето и благоден­с­т­вието на тех­ните граж­дани, страните трябва да нап­равят така, че всички тър­гов­ски мерки да не нарушават веригата за снаб­дяване с храни, под­чер­тават ръководителите на ФАО, СЗО и СТО. Именно в такива периоди като сегаш­ния меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво е от основно значения. Трябва да гаран­тираме, че отговорът ни на пан­демията от Covid-19 не съз­дава неволно неоп­рав­дан недос­тиг на основни продукти и изос­тря глада и недох­ран­ването, зак­лючават тримата ръководители.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...