Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) КТ „Подкрепа“ прогнозира скок на безработицата в края на май

КТ „Подкрепа“ прогнозира скок на безработицата в края на май

КТ „Подкрепа“ прогнозира скок на безработицата в края на май

От КТ „Под­к­репа“ пред­лагат вариация на мяр­ката 60/40. Това каза Ваня Григорова от син­диката, която комен­тира по bТV резул­татите от проведения в понедел­ник Трис­т­ранен съвет, на който бяха обсъдени антик­ризис­ните мерки. От син­диката пред­лагат мяр­ката да се тран­с­фор­мира нап­ример в 100/ 0, 80/0 или 60/0, в зависимост от зап­латите. „По тази мярка са изп­латени едва 12 млн. лева за едва 40 хиляди работ­ници – далеч от целите на правител­с­т­вото. В същото време 1 млрд. беше отделен за тази мярка“, комен­тира Григорова. По думите й следва да се обърне внимание и на индус­т­риал­ния сек­тор. От АИКБ също така нас­тояват мяр­ката 60/40 да стане 60/0, при това до края на годината.

От КТ „Под­к­репа“ очак­ват да има увеличение на без­работицата в края на май, „тъй като част от индус­т­риал­ните пред­п­риятия, които задър­жаха работ­ниците си, вече са изчер­пали платения и неп­латения отпуск“.

Във връзка с пред­ложението за допъл­нителен отпуск Григорова заяви, че още преди два месеца е тряб­вало да бъде прието такъв за родителите, тъй като в момента има семейс­тва, които повече от месец нямат никакъв доход. Пред­ложението, което срещна одоб­рението и на биз­неса, и на син­дикатите, е допъл­нителен отпуск между 20 и 30 дни за родители на деца до 12 г. заради принудително изпол­з­вания редовен отпуск. Пред­лага се отпус­кът да е за сметка на НОИ. „Време е да говорим за мерки, а не да лъжем ЕК. На сайта на Комисията има списък, в който Бъл­гария твърди, че е дала въз­мож­ност за няколко облек­чения, които въобще не се дис­кутират“, комен­тира още Ваня Григорова. „Надяваме се минимал­ното обез­щетение за без­работица да бъде увеличено от 9 лв. на 17 лв. дневно. Надяваме се също така да бъдат премах­нати някои ограничения в дос­тъпа до това обез­щетение – нап­ример да се получава вед­нъж на три години“, каза още тя.

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изс­т­реля с ракета носител Чанчжън-5 кос­мичес­кия апарат Чанъе-5, който ще донесе на Земята материал от Луната, предаде ТАСС.

В случай на…

Прочети още:

Loading...