Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Авантюра с черен кимион се превърна в доходоносен агробизнес

Авантюра с черен кимион се превърна в доходоносен агробизнес

Авантюра с черен кимион се превърна в доходоносен агробизнес

Масло от студено пресованото семе и младежки ентусиазъм са печелившата комбинация в новия хит на фермерските пазари у нас

Студено пресован черен кимион за бъл­гар­с­кия пазар е новото предиз­викател­с­тво на двама млади ентусиасти от Димит­ров­г­рад, което е на път да се превърне в успешен агробиз­нес.

Ферма успешно ком­бинира земеделие и занимания за деца

Чер­ният кимион е малко поз­ната кул­тура у нас, но с все по-голяма популяр­ност в Европа. Латин­с­кото й име е Nigella Sativa и вирее предимно в Азия и Северна Африка. Освен това няма нищо общо с добре поз­натата на всички ни под­п­равка. Чер­ният кимион пред­с­тав­лява цвете със син или бял цвят. Изпол­зва се предимно като под­п­равка в азиат­с­ката кухня и има гор­чив вкус и аромат, който напомня смес от черен пипер, кимион и лук.

Ето че това пипер­ливо рас­тение е на път да се превърне в отг­леж­дана кул­тураи у нас. От нея Пламен Солаков и Боряна Борисова правят целебно масло с пер­фек­тни вкусови харак­терис­тики.

Началото на биз­нес идеята

Той е музикант по професия и свири в джаз трио. Тя е кон­сул­тант по европ­роекти и работи с бъл­гар­с­ките фер­мери от години. Поз­нават се от деца и обичат да пътуват, за да се обогатяват. По време на екс­кур­зия в Одрин двамата приятели срещат мес­тен жител, който пресова черен кимион на улицата, пред очите на турис­тите. Харесало им като вкус и като идея и така решават да станат биз­нес пар­т­ньори в новото си начинание – произ­вод­с­тво на студено пресовано олио от черен кимион. “Видя ни се много интересно и решихме да проб­ваме и ние. Вече имаме малко цех, регис­т­риран в БАБХ. Намерихме голям произ­водител на такива машини в Анкара и взехме от него за нашето произ­вод­с­тво. Раз­работихме този продукт за по-малко от година. Освен това правим и студено пресовани кокосово масло и шар­лан. Засега работим в малки количес­тва, опит­ваме се да раз­вием този биз­нес “, казва Пламен Солаков.

Тех­нологията за масло от черен кимион

Изпол­з­вано в азиат­с­ките страни от векове, мас­лото от черен кимион е нов продукт за нашия пазар. Боряна и Пламен изв­личат най-ценните вещес­тва от кул­турата и правят 100% натурално масло в своя цех. ”Процедурата не е сложна, но е прецизна. Ние правим студено пресоване. Не изпол­з­ваме тем­пература за наг­ряване на машината и семената над 40 градуса. Това отговаря на светов­ния стан­дарт на студено пресоване. Така се запаз­ват всички полезни със­тавки, които при по-висока тем­пература се унищожават. Това, което се получава, е нерафинирано олио“, споделя още Пламен Солаков.

Зат­варяне на произ­вод­с­т­вения цикъл

Тъй като тази кул­тура не се отг­лежда у нас или, ако същес­т­вува, то е в много малки количес­тва, Пламен решава да произ­вежда соб­с­т­вена суровина и вече е нап­равил пър­вите стъпки за отг­леж­дане на черен кимион.

Пламен Солаков допълва: “Имаме интерес да зат­ворим цикъла. Вече правя проби, поръчал съм органични семена със сер­тификат и съм ги засадил. Правя екс­перимент в малки мащаби. Не сме пол­з­вали евросуб­сидии. По-интересно ни е да тръг­нем от нещо съв­сем малко и да се опитаме да го раз­вием, макар че става по-бавно. Видяхме, че нещата се получават и има интерес към този продукт. Към момента обаче не раз­полагаме с голям ресурс, така че вероятно ще кан­дидат­с­т­ваме за суб­сидии през след­ващия прог­рамен период.“

Кимионът се гледа лесно, твърди Пламен. Сее се нап­ролет подобно на другите кул­тури. През сеп­тем­ври рас­тението става на шушулка, в която са чер­ните зрънца.

Трудоемко е самото прибиране, което става с ръчен труд, подобно на събирането на шаф­рана. Сега работя върху въз­мож­нос­тите за механично събиране на продук­цията, споделя начинаещият произ­водител.

Хит на фер­мер­с­ките пазари

Боряна и Пламен продават произ­веденото масло на фер­мер­с­ките пазари в Бур­гас и Плов­див. За по-малко от година те се рад­ват на огромен интерес от страна на пот­ребителите към студено пресования черен кимион. Споделят, че често получават обратна връзка от хора, които вече редовно изпол­з­ват мас­лото в ежед­нев­ните си хранения и здравос­ловна под­дръжка

Лечеб­ните и регенериращи фун­к­ции на мас­лото от черен кимион са наис­тина уникални, категоричен е Пламен. “Има вече голям интерес към продукта ни. Много хора за пръв път чуват за това масло и ние им обяс­няваме на място. Полученото олио се определя като силен имунос­тимулант. Влияе благоп­риятно в бор­бата с редица заболявания, дори се изпол­зва като превен­ция на ракови болести. Нор­мализира кръв­ното налягане, нивата на инсулина, което го прави много под­ходящ за диабетици, а също така под­помага обмяната на вещес­т­вата. Намира приложение в лечението на кожни заболявания, както и в коз­метиката заради регенериращите клет­ките фун­к­ции, които притежава“, раз­казва увлекателно Пламен.

В очак­ване на белите дни

Подобно на кул­турата, която са изб­рали да произ­веж­дат и преработ­ват, Боряна и Пламен притежават силен харак­тер и се изп­равят пред труд­нос­тите с източен стоицизъм. За тях биз­несът с черен кимион започва като аван­тюра и предиз­викател­с­тво, а вече е доходоносна реал­ност, която сами са изг­радили. „Нашата политика е да произ­веж­даме два-три продукта, за да имаме високо качес­тво и гаран­тиран пазар. Пред­виж­даме раз­витие и раз­рас­т­ване, но само за да станем по-добри, а не за да бъл­ваме количес­тва. Залагаме на бутиковото произ­вод­с­тво. Според нас всичко е въз­можно”, категоричен е Пламен Солаков.

Наис­тина реал­ността у нас е трудна, но винаги можеш да избереш да не се съоб­разяваш с реал­ността. Един­с­т­веният начин да промениш нещата, които не ти харес­ват, е да не вяр­ваш в тях и да отп­равиш пог­лед към това, което ти харесва, завър­шва раз­каза си джаз­менът и майс­тор на студеното пресоване.

Неда КИРИЛОВА,от сайта Агри.БГ

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят