Надежда за добри добиви от пшеница край Дунава

Надежда за добри добиви от пшеница край Дунава

Земеделските стопани в Силистренско прибират средно по 500 кг от дка

Кам­панията по прибирането на рекол­тата от пшеница в Силис­т­рен­ска област е в раз­гара си. Малко над 440 000 дка са площите с жито, които трябва да се ожънат, съобщи за Агри.БГ Кирил Боянов, пред­седател на Облас­т­ния съюз на земедел­с­ките кооперации край Дунава. На фона на общата тежка кар­тина в цяла Доб­ру­джа, произ­водителите от Силис­т­рен­ско жънат срав­нително добри до много добри добиви. Зър­ноком­бай­ните отчитат от 400 до 700 кг/дка в отделни полета. Сред­ните показатели за цяла Силис­т­рен­ска област се движат около 500 кг/дка, уточни още Кирил Боянов.

Проб­лем в момента е масовото почер­няване на житатата, тъй като са през­рели. Дъж­довете през изминалата сед­мица са поп­речили на хода на жът­вената кам­пания и това е основ­ната причина за потъм­няването им, смятат стопаните от региона.

При ечемика добивите също са удов­лет­воряващи. От близо 36 000 дка са приб­рани средно по 450 кг/дка.

Високите тем­ператури в момента съз­дават сериозна опас­ност за въз­ник­ването на пожари в пшенич­ните ниви. Само за пос­лед­ните 3 дни са изгорели общо 73 дка с жито в Силис­т­рен­ска област, като са спасени 700 дка. Често пожарите тръг­ват от плам­нали сухи треви и се пренасят както към пшенич­ните полета, така и към къщите по селата, предуп­реж­дава Кирил Боянов.