Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 1,9 млрд. лева директни плащания за Кампания 2019

1,9 млрд. лева директни плащания за Кампания 2019

1,9 млрд. лева директни плащания за Кампания 2019

Най-голяма е суб­сидията по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) — 714 125 843 лв., които бе раз­п­ределена между 60 159 земедел­ски произ­водители.

За Кам­пания 2019 г. земедел­с­ките стопани получиха дирек­тни плащания от 1 884 000 840 лв., отчетоха от „Раз­п­лащателна аген­ция” към Дър­жавен фонд „Земеделие”. При повечето от схемите и мер­ките оторизацията на сред­с­т­вата беше изтег­лена по-рано от миналата година, като плащанията бяха извър­шени при стрик­тно спаз­ване на заложения индикативен график, изтък­ват от ведом­с­т­вото.

Най-голямото плащане, което получиха стопаните, е по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) – 714 125 843 лв. бяха раз­п­ределени между 60 159 земедел­ски произ­водители.

Втората по раз­мер на бюджета е Схемата за плащане за сел­с­кос­топан­ски прак­тики, които са благоп­риятни за климата и окол­ната среда – зелени дирек­тни плащания (ЗДП). По нея бяха изп­латени близо 454 590 954 лв. Под­помагане получиха 60 143 земедел­ски стопани, които спаз­ват изис­к­ванията за зелените плащания.

По схемата за прераз­п­ределително плащане (СПП) над 60 хиляди произ­водители получиха 106 144 223 лв.

Преводът на суб­сидиите по Схемите за обвър­зана под­к­репа в сек­тор „Плодове и зелен­чуци” беше извър­шен в средата на март – с половин месец по-рано от миналата година. Овощарите и зелен­чукоп­роиз­водителите получиха общо 77 303 098 лв. Сред­с­т­вата се раз­п­ределиха между 13 800 стопани, сред които и биоп­роиз­водители. Общият раз­мер на изп­латените сред­с­тва по схемите за обвър­зано под­помагане за плодове е над 39 млн. лв. Преведените суб­сидии за зелен­чуци са над 29 млн., а оран­жерий­ните произ­водители получиха над 8 млн. лв.

По 8-те схеми за обвър­зана под­к­репа за животни по бан­ковите сметки на фер­мерите пос­тъпиха общо над 114 млн. лв. По ПНДЖ1 бяха раз­п­ределени над 35 млн. лв. между 4 479 живот­новъди, а по ПНДЖ3 – над 28 млн. лв. — на 6 984 стопани, като и двата транша бяха платени в рам­ките на кален­дар­ната 2019 г.

Тютюноп­роиз­водителите за първи път получиха суб­сидиите си през фев­руари. Плащането беше преведено с 2 месеца по-рано от миналата година. Финан­совата помощ в раз­мер 75 678 249 лв. дос­тигна до 40 510 земедел­ски стопани.

По всички нап­рав­ления на мярка 10 „Агроекология и климат“ са преведени близо 62 млн. лв. Най-очакваните плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 20142020 г. също бяха извър­шени в рам­ките на обявения индикативен график за дирек­т­ните плащания.По смет­ките на земедел­ски стопани с одоб­рени заяв­ления по нап­рав­ление „Биологично рас­тениевъд­с­тво“, „Биологично живот­новъд­с­тво“ и „Биологично пчелар­с­тво“ за Кам­пания 2019 пос­тъпиха над 38 млн. лв.

Плащанията по мярка 12 „Натура-2000 и Рам­ковата дирек­тива за водите” бяха изтег­лени с 13 дни по-рано спрямо 2019 г. Изп­латени са 45 926 147 лв. на 11 502 земедел­ски стопани.

По мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2) са изп­латени над 92 млн. лв. на 32 801 кан­дидати.

Общо 113 памукоп­роиз­водители бяха под­к­репени с 4 820 156 лв. по Схемата за специално плащане за памук за Кам­пания 2019 г.

ДФЗ преведе близо 30,5 млн. лева по Схемата за обвър­зано под­помагане за протеинови кул­тури (СПК) за Кам­пания 2019. Сред­с­тва получиха 17 070 произ­водители на територията на цялата страна, които отг­леж­дат фасул, леща, нахут, грах фъс­тъци, соя, бакла, люцерна и др.

Над 4,7 млн. лв. под­помагане получиха стопаните по схемата за млади земедел­ски стопани (МЗС) и по схемата за дребни земедел­ски стопани (ДЗС), подали заяв­ления за Кам­пания 2019.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...