Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Новата Обща селскостопанска политика на ЕС ще действа от 2022 г.

Новата Обща селскостопанска политика на ЕС ще действа от 2022 г.

Сега след удъл­жаването на преход­ния период правител­с­т­вата ще имат по-дълъг срок на под­готовка на стратегичес­ките планове, чието прилагане ще започне след одоб­рението им от ЕК

Новата Обща сел­с­кос­топан­ска политика на ЕС ще започне да дейс­тва през 2022 г. след като през миналата сед­мица бе пос­тиг­нато споразумение за въвеж­дане на двегодишен преход между нас­тоящата и бъдещата политика. Това става ясно от съоб­щение на съвета на ЕС. През този период ще продължи изп­лащането на под­помагане на фер­мерите, но спрямо нас­тоящата правна рамка. “Удъл­жаването на нас­тоящите правила за още две години и до приемането и прилагането на новата Обща сел­с­кос­топан­ска политика дава много необ­ходимата пред­с­казуемост и сигур­ност на всички земедел­ски произ­водители в цяла Европа по време на кризата COVID-19“, казва в официал­ното съоб­щение хър­ват­с­кият земедел­ски минис­тър Мария Вуч­кович, която от началото на тази година е ротационен пред­седател на съвета на земедел­с­ките минис­три и от днес предаде поста на гер­ман­с­кия си колега. “ЕС ще продължи да финан­сира прог­рамите за раз­витие на сел­с­ките райони и да предос­тавя под­к­репа на европейс­ките фер­мери чрез дирек­тни плащания, като същев­ременно гаран­тира плавен преход към след­ващия период на Общата сел­с­кос­топан­ска политика“, казва още тя.

Удъл­жаването на преход­ния период до две години беше очак­вано пред­вид забавянето в преговорите не само по линия на Общата сел­с­кос­топан­ска политика, но и въобще за общия бюджет на ЕС, включително и по линия на планираната амбициозна зелена сделка и пан­демията от коронавирус, която нанася тежки икономически щети.

Още в началото на годината бе въведен едногодишен срок до 2021 г., в който да се отложи дейс­т­вието на новите правила. Именно дотогава и държавите-членки тряб­ваше да изгот­вят т.нар. стратегически планове– ключов нововъведен документ, на чиято основа ще се раз­п­ределя финан­сирането на сел­с­кото стопан­с­тво на национално ниво. Сега след удъл­жаването на преход­ния период правител­с­т­вата ще имат по-дълъг срок на под­готовка на стратегичес­ките планове, чието прилагане ще започне след одоб­рението им от ЕК.

Пос­тиг­натото споразумение между държавите-членки и европейс­кия пар­ламент за двугодиш­ния преходен период ще бъде официализирано до края на годината. Дотогава се планира и пуб­ликуването на рег­ламент с правилата, които ще дейс­т­ват през него.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...