Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) В началото на летните жеги пазете горите от пожари!

В началото на летните жеги пазете горите от пожари!

В началото на летните жеги пазете горите от пожари!

В началото на лет­ните жеги от Югозапад­ното дър­жавно пред­п­риятие предуп­реж­дават хората да са внимателни и да опаз­ват горите от пожари. За шестте месеца от началото на годината до 10 юли на територията на пред­п­риятието са избух­нали 37 низови пожара, при които са засег­нати 1 606 дка иглолис­тни и широколис­тни дър­весни видове, смесена рас­тител­ност, треви и незалесени площи. Основ­ната причина за въз­ник­ване на пожарите продъл­жава да е човеш­ката неб­реж­ност при боравене с огън на отк­рито.

Във всички териториални поделения са утвър­дени годиш­ните оперативни планове с мер­ките за превен­ция и защита на горите от пожари. До края на месец юли продъл­жават провер­ките на терен от пред­с­тавители на РДГ, РДПБЗН” и служители на пред­п­риятието за изпъл­нение на противопожар­ните мероп­риятия.

Специално внимание ще бъде отделено на със­тоянието на противопожар­ните просеки и минерализованите ивици. Всяка година те се почис­т­ват от рас­тител­ност и почва, за да бъде спряно прех­вър­лянето на огъня, ако въз­никне пожар.

За 2020 г. е пред­видено изг­раж­дане на 232 097 линейни метра минерализовани ивици и 52 400 метра лесокул­турни прег­ради, като тези дей­ности се изпъл­няват основно със соб­с­т­вени работ­ници и тех­ника на ЮЗДП.

Заради високите тем­ператури в след­ващите дни противопожар­ните екипи на пред­п­риятието са в 24-часова готов­ност за реак­ция на всеки сиг­нал. Същев­ременно ЮЗДП призовава всички граж­дани – туристи, пас­тири, берачи на гъби и билки, гор­ски работ­ници, за повишено внимание и екологична кул­тура при боравене с огън на отк­рито. Във връзка с пред­с­тоящия събор на Бялото брат­с­тво апелираме учас­т­ниците към спаз­ване на противопожар­ните и хигиенни мерки при прид­виж­ване до мяс­тото на събитието в Рила планина.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...