Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Градушки няма да се борят със самолети - поне засега

Градушки няма да се борят със самолети - поне засега

Провали се поръч­ката за избор на изпъл­нител за борба с градуш­ките по самолетен способ, съоб­щиха от Изпъл­нителна аген­ция „Борба с градуш­ките“ (ИАБГ). Един­с­т­веният учас­т­ник в процедурата за „Осъщес­т­вяване на пилотен проект за дей­ности по противог­радова защита със самолетен способ за противог­радови въз­дейс­т­вия (засев) на потен­циално градоопасни облаци на територията на Репуб­лика Бъл­гария“ отказа да сключи договор за изпъл­нение с Аген­цията.

През 2020 г. в ИАБГ беше пред­видено въвеж­дането на пилот­ния проект за противог­радова защита със самолетен способ в райони, които не са защитени с ракети в Северна Цен­т­рална и Североиз­точна Бъл­гария. През март 2020 г. по реда на Закона за общес­т­вените поръчки бе стар­тирана процедурата за избор на изпъл­нител. Поради епидемиологич­ната обс­тановка обаче, свър­зана с COVID-19, сроковете бяха променени и бяха възоб­новени от 17 април.

В резул­тат на проведената процедура един­с­т­веният учас­т­ник в нея беше изб­ран за изпъл­нител на общес­т­вената поръчка и му бе изп­ратена покана за сключ­ване на договор. След изтичане на пред­видения в закона едномесечен срок обаче, учас­т­никът не пред­п­рие необ­ходимите дейс­т­вия. Той инфор­мира пис­мено Аген­цията, че се отказва да сключи договор.

Мотивите за това са, че заради извън­редна ситуация от фир­мата изпъл­нител са срещ­нали труд­ности, които са му поп­речили да се снабди с нуж­ните раз­решения. Те се издават от EASA (European Union Aviation Safety Agency) — Аген­цията за авиационна безопас­ност на Европейс­кия съюз, която отговаря за безопас­ността на граж­дан­с­ката авиация със седалище в Кьолн, Гер­мания. Тя е органът за извър­ш­ване на сер­тификация, регулиране и стан­дар­тизация в областта на авиацион­ната безопас­ност, припом­нят от ИАБГ. Очак­ваше се при успешно завър­ш­ване на поръч­ката и въз­лагане на дей­ността, градозащитата по самолетен способ да започне от юли 2020 г.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...