Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Добивите от пшеница в Румъния, България и Унгария са с най-лоши прогнози

Добивите от пшеница в Румъния, България и Унгария са с най-лоши прогнози

Добивите от пшеница в Румъния, България и Унгария са с най-лоши прогнози

Метеорологич­ните условия през юни, близки до сред­ните, с добре раз­п­ределени валежи и срав­нително малко горещини са благоп­риятни за земедел­с­ките кул­тури в много части на Европа, съоб­щава метеорологич­ният бюлетин на ЕК за периода 1 юни-20 юли. Екс­т­ремни метеорологични събития със значително отрицателно въз­дейс­т­вие– най-вече върху зим­ните кул­тури– има в голяма част от Цен­т­рална Европа, югозападна Фин­лан­дия и южна Русия.

Преоб­ладаващите благоп­риятни метеорологични условия са доп­ринесли за подоб­ряване на пер­с­пек­тивите за добив в няколко региони в ЕС. В срав­нение с прог­нозите за доход­ност, пред­с­тавени в предиш­ния брой на Бюлетина, най-силната ревизия в посока нагоре на рав­нище ЕС има за пролет­ния ечемик (+ 6.4%), отразяващ подоб­рени или продъл­жени благоп­риятни условия в почти всички големи страни произ­водители.

Прог­нозата за зим­ната пшеница беше леко прераз­г­ледана надолу. Това се дължи главно на рез­кия спад на прог­нозата за доход­ност в Румъния, Бъл­гария и Унгария, свър­зана с много неб­лагоп­риятен сезон, влошен от теж­ките дъж­дове около узряване на зър­ното.

За повечето други зимни и летни кул­тури, балан­сът е леко положителен.

Прог­нозите за добивите на царевица и слън­чог­лед за зърно остават доста над сред­ната за 5 години, отразяваща устой­чивост и положителни пер­с­пек­тиви във всички основни страни произ­водители.

Меж­дународ­нияj съвет по зър­нените кул­тури (IGC IGC понижи очак­ванията си за добива на пшеница в световен мащаб, като прог­нозата за юни от 768 млн. тона падна до 762 млн. тона. Agra-Europe посочва, че очак­ваната в момента реколта от пшеница вече е оказала влияние върху цените на водещата европейска фон­дова борса: лимитът от 185 евро/тон е над­вишен за договор­ния месец сеп­тем­ври. Не се очак­ват обаче много по-високи цени пред­вид сегаш­ното много стабилно евро. За първи път от 2016/17 г. насам ще има по-голямо пред­лагане на зърно откол­кото тър­сене. Нас­тоящата оценка на IGC увеличава светов­ните запаси от 619 млн. тона до 625 млн. тона. Запас от 635 млн. тона беше прог­нозиран миналия месец.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...