Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Емил Димитров: Ще обезвреждаме опасните пестициди в чужбина

Емил Димитров: Ще обезвреждаме опасните пестициди в чужбина

Емил Димитров: Ще обезвреждаме опасните пестициди в чужбина

Тонове стари пес­тициди, съх­ранявани в опасни складове, ще бъдат обез­в­редени в чуж­бина. Това стана ясно от изказ­ване на минис­търа на окол­ната среда и водите Емил Димит­ров по време на проверка за нерег­ламен­тирано съх­ранение на негодни пес­тициди край Чер­вен бряг, уточни Инвестор.бг.

В провер­ката учас­тва и зам.-главният прокурор Десис­лава Пиронева. Акцията е пър­вата след раз­пореж­дането на Вър­хов­ната админис­т­ративна прокуратура за това Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите и Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните да нап­равят проверки за неп­равилно съх­ранявани пес­тициди. На десетки места в страната се съх­раняват опасни пес­тициди, но точ­ният брой ще се изясни в провер­ките, стана ясно от изказ­ването на Димит­ров, раз­п­рос­т­ранено от прес­служ­бата на екоминис­тер­с­т­вото. По думите му някои от складовете са полус­рутени или напълно срутени, били са част от някогаш­ните ТКЗС-та. На други места има и резер­воари с течни пес­тициди, както и заг­робени, за които има риск да замър­сят водите и поч­вата. Провер­ките ще покажат къде са най-критичните точки, като минис­тер­с­т­вото ще док­ладва пред Прокуратурата и на Минис­тер­с­кия съвет. След това обез­в­реж­дането ще се случи в чуж­бина. Зам.-главният прокурор обясни, че ролята на прокуратурата е да наб­людава как се осъщес­т­вява обезопасяването на тези места, така че да не зас­т­рашават живота и здравето на хората. Емил Димит­ров припомни, че в миналото е изпъл­нен един такъв проект, като са обез­в­редени 4 хил. т опасни пес­тициди.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...