Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с отровените води на река Марица лицето, което беше наз­начено да ръководи екоминис­тер­с­т­вото след Нено Димов, със сигур­ност оглуша и ослепя по въп­роса за това как беше нат­ровена реката, защо кон­т­ролиращите лица не предот­в­ратиха този сериозен теч и дали инциден­тът не е прак­тика, който нямаше как да бъде потулен заради нат­ровеното стадо на живот­новъдите от Димит­ров­г­рад.

Лично за мен е пълна мис­терия обаче как така кабинетът успя свет­кавично да реагира с изп­лащането на обез­щетенията за фер­мера, но е тол­кова мудно с тър­сенето на отговор­ност от отровителя на река Марица. Да, за първи път сме свидетели на това, че за по-малко от сед­мица минис­тер­с­т­вото на земеделието плати на фер­мера да въз­с­танови стадото си. Но е странно защо другият отговорен за нат­равянето на реката, който би тряб­вало да бъде сан­к­циониран от екоминис­тер­с­т­вото, остава в сянка. И в същото време отговор­ният минис­тър продъл­жава да се прави на глухоням – може би, очак­вайки да мине месец-два, докато нещата ще се потулят или пък спрет­нат някакви сим­волична глобичка. Именно затова и ние се обръщаме с молба към земедел­с­кия минис­тър Десис­лава Танева да попита колегата си (който още с наз­начението си на поста обяви, че не държи да е минис­тър) кога и каква сан­к­ция ще бъде наложена за замър­сяването на река Марица. И най-важното е – след като взаимно си изяс­нят причините за еко катас­т­рофата, да изг­радят някаква адек­ватна сис­тема за кон­т­рол по всички родни водоеми. Защото без­церемонни замър­сители на реките има из цялата страна, но очевидно, че трябва да се случи скан­дал като този с вноса на отровни отпадъци от Италия, за да поч­нат да „гър­мят” минис­три (думата ни е за отговор­ните люде в екоминис­тер­с­т­вото).

По линия на неиз­беж­ната си свър­заност политиките в земеделието и екологията би тряб­вало да се провеж­дат ръка за ръка. Защото след 2021 г. бъл­гар­с­ките земедел­ски произ­водители ще бъдат натоварени с отговор­ната мисия да пазят поч­вата, водите и реките (много от тях и сега го правят). И когато друг минис­тър не гледа тол­кова отговорно на задъл­женията си, биз­несът от аграр­ния сек­тор би тряб­вало да изиска дър­жав­ническо отношение.

И понеже минис­търът на окол­ната среда не пише новите документи по общата сел­с­кос­топан­ска политика от 2021 до 2027 г., ще пуб­ликуваме само малък откъс от наръч­ника за доб­рите земедел­ски прак­тики, които фер­мерите ще прилага в полза за климата и окол­ната среда.

В Бъл­гария основна харак­терис­тика на агрометерологич­ните условия е недос­тигът на вода, а тя е жиз­неноважна за земеделието. По-високите тем­ператури и по-ниската относителна влаж­ност увеличават нуж­дата от вода, но освен количес­т­вото, зас­т­рашени са и качес­т­вени харак­терис­тики на водата. Всички води и водни обекти в Бъл­гария следва да се опаз­ват от изтощаване, замър­сяване и увреж­дане с цел под­дър­жане на необ­ходимото количес­тво и качес­тво на водите и здравос­ловна околна среда, съх­раняване на екосис­темите, запаз­ване на лан­д­шафта и предот­в­ратяване на стопан­ски щети.

По отношение на поч­вите Бъл­гария има богато раз­нооб­разие от плодородни ресурси, но те пред­с­тав­ляват ограничен, незаменим и прак­тически невъз­с­тановим природен ресурс. Същ­ността на плодородието на земедел­с­ките земи се дължи на богат­с­т­вото на прак­тически трудно въз­с­тановимия повър­х­нос­тен слой от зем­ната суша, наричан почва. Основен ком­понент е съдър­жанието на органично вещес­тво — хумуса.

В бъл­гар­с­ките почви то намалява с тревожно бързи тем­пове и от 45 % през 60-те години на миналия век, вече е дос­тиг­нало стой­ности от 1,72,3%. Изс­лед­ванията показ­ват, че в след­ващите 2025 години на някои площи няма да могат да се отг­леж­дат окопни кул­тури, а в някои случаи и по-скоро. Това се дължи основно на влошените физико-механичните свойс­тва на поч­вите и пос­лед­ващите ги ускорени процеси на уплът­няване, ерозия, загуба на органично вещес­тво и намалена мик­робиологична дей­ност. Устой­чивото и щадящо пол­з­ване на поч­вата гаран­тират фун­к­циите на този ресурс. Законодател­с­т­вото в областта на опаз­ване на поч­вите иден­тифицира след­ните процеси, които увреж­дат поч­вата – ерозия, вкис­ляване, засоляване, уплът­няване, намаляване на поч­веното органично вещес­тво, замър­сяване, запечат­ване, заб­латяване и свлачища.

Въз­духът и неговият уникален със­тав е средата в която се раз­виват всички живи организми на земята. Земеделието е част от сек­торите, които като резул­тат от своята дей­ност учас­т­ват и доп­ринасят за фор­миране на пар­никови газове, които отделени във въз­духа предиз­викат пар­ников ефект. Факт е, че само около 10% от всички пар­никови емисии се предиз­вик­ват от земедел­с­ките дей­ности, но е факт и че азот­ните окиси, амоняка, отделени от живот­новъд­с­т­вото и изпол­з­ването на син­тетични торове азотни торове имат най-висок пар­ников потен­циал. Повечето климатични модели симулират увеличение на тем­пературата на въз­духа в Бъл­гария от 2°C до 5°C до края на века.”

Затова от името на фер­мерите, които уважават минис­търа на земеделието, отново призовавам агроминис­търа да убеди онова лице, което не искаше да поема минис­тер­с­кия пост в екологията, да прес­тане с праз­ната си реторика, демон­с­т­рирана по телевизорите, защото не може земедел­с­ките произ­водители да влагат хиляди лева инвес­тиции, за да пазят природата, а той да без­дейс­тва по отношение на кон­т­рола върху замър­сителите.

Екатерина Стоилова

Синор.бг.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят