Фермер: Белите петна помагат на едрите да съсипят дребните

Фермер: Белите петна помагат на едрите да съсипят дребните

Ако искаш да ползваш нечия земя, договори условията със собственика, а не чакай да я обявят за бяло петно, заявява Иван Кабуров

Законът за земята в тази му форма е приложим в Североиз­точна Бъл­гария, където има комасация, но не и тук, където повечето земеделци са с малки стопан­с­тва и обработ­ват соб­с­т­вените си площи, които са им въз­с­тановени от преди, заявява пред Агри.БГ Иван Кабуров, земеделец от Мало Конаре. Той твърди, че нор­матив­ната уредба за белите петна „помага на едрите земеделци да съсипят дреб­ните произ­водители, да издеб­нат някой, който не е отишъл да си дек­ларира нивич­ката като намерение за пол­з­ване за след­ващата година, и имотът му да стане бяло петно.“ Имало е случай с обработ­вана земя с продук­ция, соб­с­т­веникът пропуска срока, идват трак­торите и му разорават всичко, раз­казва фер­мерът.

В нашия регион имаме над 4050 земедел­ски произ­водители. Това са дребни стопани, които си обработ­ват земята в реални граници. Големите фирми през 20132014 г. им взеха земите, точно чрез „белите петна“, изораха им зелен­чуци, люцерни. Голяма част от тези хора после се отказаха да въз­с­тановяват изобщо земедел­с­ката си дей­ност. Имаше истин­ски рекет и случаи с баби, принуж­давани да не подават дек­ларации и да сключ­ват споразумения“, казва земеделецът. Според Кабуров потър­пев­шите от тези законови изис­к­вания са много, както и админис­т­ратив­ните злоупот­реби, а на хората не им се занимава да си тър­сят правата в съда. През 2014 г. самият той е бил „изгонен“ от заявените му земи чрез измама. „Аз заявих в срок всички мои договори, само че друга кон­курен­тна фирма приложила стари едногодишни договори, приети от Общин­ска служба „Земеделие“, която после се произ­нася, че понеже има два договора, съот­вет­ните площи се определят за бели петна“, раз­казва произ­водителят. “Раз­п­ределиха мои площи, които съм наел и за които съм платил аван­сово наемите. А според закона, когато има спорни площи, те остават като чер­вени петна и не се изпол­з­ват, а казусът се праща в съда“, допълва още той.

Историята, която Кабуров раз­казва, е дълга и включва много и тромави процедури, прех­вър­ляни между инс­титуциите. Финално през 2019 г. той успява да спечели съдеб­ното дело, така че към онзи момент е тряб­вало да пол­зва заявените от него земи. Освен морално удов­лет­ворение обаче друго не получава. “Другата фирма си взе тогава суб­сидиите, изпол­зва земята, продаде си продук­цията и така“, тъжно кон­с­татира фер­мерът. „Много от сумите, внесени в общината от белите петна, не могат да се изтег­лят от соб­с­т­вениците, защото се иска актуална скица и документ за соб­с­т­веност. А знаете, че нас­лед­ниците са по десет души, затова никой не се заема и парите остават в полза на дър­жавата. В моя случай аз бях платил на нас­лед­ниците общо 6070 хил. лв. наем пред­варително, после обявиха земите за бели петна, за които другият пол­з­вател е внасял по 18 лв., а хората даже и не бяха раз­б­рали за това и не са видели и лев от другата внесена сума“, споделя Иван Кабуров.

Законът за белите петна е нап­равен, за да потъп­ква правата на соб­с­т­веника на земя, категоричен е земеделецът. Той припомня, че соб­с­т­веността на земя е неп­рикос­новена по Кон­с­титуция, но по този закон тя се раз­п­ределя от общината.

Аз също съм за това, земеделието да се раз­вива, земята да се обработва, но това не се пос­тига с иззем­ване на земи, та било то и временно. Дали ще обработ­вам, или не земята си, не би след­вало да води до пос­лед­с­т­вия някой да ми я вземе. Общината и служ­бите по земеделие управ­ляват твоя соб­с­т­веност и договарят цена, която не зависи от твоето съг­ласие.

Не може соб­с­т­вениците на земедел­ска земя да се интересуват пос­тоянно кога са сроковете, за да отидат да заявят земята си по чл. 69 и да си я запазят. Трябва специално всяка година да дек­ларират, че не желаят имотът им да попада в комасация, да не се раз­п­ределя като бяло петно или да се обработва от други земеделци.

Ако искаш да пол­з­ваш нечия земя, извади соб­с­т­веника от регис­търа, свържи се с него и договори условия, а не да чакаш да я обявят за бяло петно. Земеделието пак ще върви и земята ще се работи, но при други условия. Не може да вземеш жилището на човек само защото той не е живее в него. Но ти си изкар­ваш ключове с раз­решението на общината и се нас­таняваш. Трябва да има под­с­лон за всички, а ти си решил, че 20 къщи не са ти дос­татъчен под­с­лон, ами не е чес­тно“, категоричен е Иван Кабуров.