Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д-р Бранимир Синапов е един от мал­кото в Бъл­гария, които се занимават с отг­леж­дането на Алпийска коза, или т.нар. Френ­ски алпин. Вече пет години той се грижи за елит­ната порода в необ­лагодетел­с­т­вания планин­ски район Сакар планина, в село Студена над Свилен­г­рад. „С кози се занимавам от 2014 г. От начало заложих на кръс­тоски между Бъл­гар­ска бяла млечна коза, Тоген­бур­г­ска коза, Саан­ска коза. Живот­ните се пус­каха на паша и на ясла. Виж­даше се обаче, че необ­ходимата продук­ция от този вид животни нямаше как да се получи — и като количес­тво, и като продажна цена“, започва да раз­казва ветеринар­ният лекар с 20-годишен стаж в областта. Така пос­тепенно той стига до извода, че е по-добре да отг­лежда по-малък брой, но да бъдат под селек­ционен кон­т­рол и от по-продуктивна порода.

След доста тър­сене и проуч­ване се спряхме на най-подходящата за нас Алпийска коза, която се адап­тира лесно. Според книгите тя е с годишна продук­тив­ност от около 9001200 л мляко, 3,6% мас­леност и 3,4% протеин. От Италия закупих общо 151 броя — 149 жен­ски и два пръча с родос­ловие и сер­тификати. Живот­ните бяха бременни, след това започ­наха да раж­дат нап­раво при нас“, обяс­нява д-р Синапов. В момента живот­ните са 400 и се отг­леж­дат свободно групово на цен­т­рална хранителна пътека. Харак­терно за тази порода е, че тя наис­тина е много красива. Козич­ките са като сърни — кафяви с черна ивица по гърба, опаш­ката и под колян­ната става на крачетата. Много сим­патични, любопитни и игриви.

Като дойде време да продавам продук­цията, започ­нах да водя преговори с раз­лични ман­дри за предаване на млякото. Цената обаче бе крайно незадоволителна. Отначало беше 65 ст./л, после стана 7075 ст./л. За съжаление, живот­ните нямат тол­кова голяма произ­водител­ност, че да пок­рият раз­ходите за работна ръка и за храна, тъй като се отг­леж­дат стационарно вътре на ясла“, изчис­лява козевъдът. По негови наб­людения този биз­нес не се оказва кой знае колко рен­табилен, особено ако се съпос­тави нап­ример с овцевъд­с­т­вото.

Нямаме тър­сене и на ярешко месо, и на козе мляко. С такава ниска изкупна цена на бъл­гар­с­кия пазар няма как да се издър­жаш само с козевъд­с­тво“, категоричен е д-р Синапов, който има опит и в най-голямата живот­новъдна ферма на Бал­каните в Македония, а сега работи в модерна кравеферма в новозагор­с­кото село Бог­даново.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...