Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопани от Доб­ру­джа под­гот­вят есен­ната сеитба. Залагането на новата реколта е от изк­лючително значение след теж­ката стопан­ска година и нат­рупаните загуби заради сушата. Според произ­водителите има няколко ключови момента за правил­ното протичане на кам­панията. Първа стъпка е доб­рата пред­сеит­бена обработка на поч­вата. „Обработ­ките са трудни. Много буци, налага се да правим две-три дис­кования. Надяваме се на някакви валежи, които да помог­нат на по-добрата обработка“, обобщи кар­тината Иван Ганев, агроном в земедел­ска фирма, обработ­ваща 9000 дка в община Бал­чик. Според тех­нологията в Доб­ру­джа сеит­бата на пшеница е до края на октом­ври. „Важно е обаче да се съоб­разяваме с метеорологич­ните условия. Вече няколко години следим повече дъж­довете, а не датите“, комен­тира агрономът и допълва: „Дори да няма валежи, ние трябва да свър­шим това, което се иска от нас– да засеем. Но предиз­викател­с­т­вата на климата са сериозни“.

Вторият ключов момент за залагането на добра реколта е изборът на семена. На фона на редуцираните добиви и финан­совия удар през тази стопан­ска година е изк­лючително важно да се осигури качес­т­вен сеит­бен материал. „Резул­татите бяха изк­лючително ниски през тази стопан­ска година, нат­рупани са загуби от пшеницата. Пролет­ните кул­тури също са със слаби резул­тати. Пред­с­тоят плащания, включително и ренти“, комен­тира Камен Иванов, агроном във водеща бъл­гар­ска аграрна ком­пания. Той изтъква, че е много сложно точно в този момент да се намерят дос­татъчно сред­с­тва за закупуване на семена. „Дори могъщи финан­сово фирми са изп­равени пред този проб­лем, не могат да си осигурят сред­с­тва и прибяг­ват до купа с пшеница“, анализира специалис­тът. „Земедел­ците се питат има ли смисъл да инвес­тират нап­ример 34000 лв. на тон за базови семена, ако догодина пак получат 2050 кг/дка пшеница“, не крие реал­нос­тите Иванов.

Обичайно в Доб­ру­джа се сеят 1,2 млн. дка с пшеница. Голяма част от тези площи се заемаха през пос­лед­ните години от т.нар. западен тип селек­ция, съз­дадена за условията на Цен­т­рална и Западна Европа. През пос­лед­ната година обаче, след поред­ното засушаване в Доб­ру­джа, се забелязва лек ръст на интереса към бъл­гар­с­ката генетика при пшеницата, отличаваща се със студо– и сухоус­той­чивост и много добри хлебопекарни качес­тва.