Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Тежка есен за родните картофопроизводители

Тежка есен за родните картофопроизводители

Тежка есен за родните картофопроизводители

Помощта за бранша е пренебрежимо малка и не покрива дори половината от разходите, направени за тазгодишното производство, казват земеделци

Изк­лючително доб­рата реколта от кар­тофи тази година е с катас­т­рофални пос­ледици за произ­водителите, които ще отчетат нула доходи заради свития пазар и неработещите хотели и рес­торанти в Европа и у нас, които са основ­ните пот­ребители на кар­тофи в държавите-членки на Евросъюза. „Натис­кът на пазара е огромен и това пролича от изкуп­ните цени през пос­лед­ните дни, където в Полша те пад­наха до 4 евроцента за килог­рам, в Румъния — до 7 евроцента, да не говорим за Гер­мания и Фран­ция, където също има сът­ресения“. Тази мрачна статис­тика съобщи за Синор.бг Тодор Джиков, пред­седател на Национал­ната асоциация на кар­тофоп­роиз­водителите, който прог­нозира тежка есен за бъл­гар­с­ките кар­тофоп­роиз­водители.

Преди вирусът COVID-19 да зат­вори границите и да ограничи туризма до 2030 на сто от неговия капацитет, днев­ното пот­реб­ление на кар­тофи в Европейс­кия съюз е било 6 500 тона кар­тофи — днес обаче то е намаляло в пъти. „Още в началото на годината, през фев­руари екс­пер­тите прог­нозираха, че каран­тината ще окаже най-голямо поражение върху произ­водителите на кар­тофи, на мляко и млечни произ­ведения и на още няколко сек­тора от хранител­ната индус­т­рия. Тази прог­ноза за съжаление се оказа вярна и днес сме свидетели как правител­с­т­вата на повечето европейски дър­жави, изк­люч­вам нашето, въвеж­дат адек­ватни ком­пен­саторни помощи, които дирек­тно отиват за произ­водителите на кар­тофи“, посочи още Джиков.

За пример той даде Холан­дия, където само преди дни за земеделието са гласувани 500 милиона евро за целево под­помагане, от които 50 милиона евро са само за кар­тофи. Гър­ция също под­готвя аналогична под­к­репа, тъй като кар­тофоп­роиз­водителите там вече обявяват, че няма да вадят кар­тофите, защото им се отпуска помощ, аналогична на „брането на зелено на гроз­дето“, приложена в Бъл­гария за лозарите.

Джиков не отрича помощта, която досега беше отпус­ната от агроминис­тер­с­т­вото за бранша, но срав­нено с останалите сек­тори, тя е пренеб­режимо малка и не пок­рива дори половината от раз­ходите, нап­равени от кар­тофоп­роиз­водителите за таз­годиш­ното произ­вод­с­тво. Себес­той­ността при раз­лич­ните колеги варира между 800 и 1 000 лева на декар, а с досегаш­ната под­к­репа ком­пен­сациите не пок­риват и 15 на сто от раз­ходите. „Дадоха ни по 40 лева на декар за de minimis плюс парите по мярка COVID, които са един­с­т­вените обез­щетения за бранша. Но как ще бъдат ком­пен­сирани изкуп­ните цени на кар­тофите, след като дори при 20 стотинки за килог­рам (ако някой даде такава цена) колегите няма да могат да пок­рият и 30 на сто от себес­той­ността си“, риторично пита кар­тофоп­роиз­водителят от Ихтиман.

И добавя, че колегите му от района са в истин­ски стрес, защото никога досега през есента в складовете им не е било тол­кова без­людно откъм купувачи. „Големите тър­гов­ски вериги със сигур­ност ще продават основно европейски кар­тоф, защото там има адек­ватна под­к­репа за фер­мерите и цените се дотират. Затова и бъл­гар­с­ките кар­тофи ще останат неиз­купени, а това би означавало пълен крах за семей­ните фер­мери в Родопите, Стара планина, Рила и останалите планин­ски райони, които нямат модерни и големи складови помещения за съх­ранение, и ще се наложи да продават рекол­тата на без­ценица“, обясни пред­седателят на бран­шовата асоциация.

У нас всич­ката под­к­репа отива у единици — цитирам помощта за 18-те лозари, под­помог­нати за брането на зелено, където се дадоха над 1,4 милиона лева, да не говорим за уж така прок­ламираната помощ за хладилни бази, където масовият произ­водител отново беше пренеб­рег­нат за сметка на определени лич­ности. Кол­кото на парите за тър­гов­с­ките вериги, те се превър­тяха по няколко схеми на под­помагане, за да се раз­вод­нят и хората да не научат реално колко малки и средни произ­водители са били под­к­репени тази година“, критично отбеляза кар­тофоп­роиз­водителят.

Недовол­с­т­вото в бранша расте и ако админис­т­рацията не се поучи от колегите си в останалите дър­жави, ще има сериозно брожение сред произ­водителите, прог­нозира още Джиков. Той пред­лага да се помисли за ком­пен­сиране на изкуп­ните цени, защото само при минимални оферти от 3545 ст. за килог­рам стопаните биха могли да пок­рият раз­ходите си.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...