Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 227, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Кризата с безводието сви рязко инвестициите в земеделска техника

Кризата с безводието сви рязко инвестициите в земеделска техника

Кризата с безводието сви рязко инвестициите в земеделска техника

За първи път от години пазарът отчита между 31,5 процента спад в продажбите на трактори и 23 процента - при комбайните

Без­водието в Североиз­точна и Южна Бъл­гария се оказа онзи неочак­ван за фер­мерите климатичен шок, чийто негативен обрат оказа пагубно въз­дейс­т­вие върху икономичес­ката стабил­ност на немалко стопан­с­тва. Заради слабата реколта при зър­ното, плодовете и зелен­чуците и пос­лед­валия мощен срив в доходите тази година беше стопирана и инвес­тицион­ната актив­ност в сек­тора.

За първи път от години пазарът на тех­ника отчита между 31,5 процента спад в продаж­бите на трак­тори и 23 процента — при ком­бай­ните, като при някои от популяр­ните марки като New Holland намалялото тър­сене е озадачаващо. Според актуал­ните данни на кон­т­ролно тех­ничес­ката инс­пек­ция за регис­т­рираната нова тех­ника в периода от първи януари до 30 сеп­тем­ври 2020 г. намаление има и при трак­торите, и при ком­бай­ните. При телес­копич­ните и челни товарачи спадът на пазара е 22,84 процента спрямо 2019 година.

Ако към 30 сеп­тем­ври 2019 година новите трак­тори в страната са били 825, тази есен по същото време регис­т­рираните машини са с около 300 машини по-малко, или 565. При ком­бай­ните намалението е от 152 на 117. При телес­копич­ните и челни товарачи регис­т­рираната за 9-те месеца на 2020 г. нова тех­ника е 179, при 232 за същия период на 2019 г.

По отношение на пазар­ните си дялове въп­реки спадовете водещите бран­дове, между които John Deere, JCB, Kubota, Rostselmash ‚запаз­ват или с малко отс­тъп­ват от предиш­ните си позиции. Прави впечат­ление, че машините с марка CASE са регис­т­рирали повече трак­тори и ком­байни спрямо същия период на миналата година и отчитат реален ръст в продаж­бите.

Дан­ните без­с­порно доказ­ват, че лип­сата на свободни пари масово е отказала фер­мерите от покупка на нова тех­ника през тази година. Въп­реки че биз­несът продъл­жава да изпитва огромна пот­реб­ност от модер­низация. Проб­лемът е обсъж­дан с бран­шовите организации. Въп­росът е дали през 2021 година минис­тер­с­т­вото на земеделието ще прокара адек­ватни политики, за да стимулират инвес­тицион­ната актив­ност в този критичен за земедел­с­ките стопани период, какъвто се очер­тава през след­ващите две години.

Пред Синор.бг неот­давна изпъл­нител­ният дирек­тор на фонд „Земеделие“ Васил Грудев обясни, че по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони през 2021 г., която ще бъде преходна за прилагане на бъдещата ОСП, под­помагането ще бъде аналогично на досега отпус­каните сред­с­тва. Със сигур­ност админис­т­рацията ще заложи бюджети за час­т­ните инвес­тиционни мерки, но на този етап от минис­тер­с­тер­с­т­вото на земеделието все още не дават инфор­мация за бъдещите им планове, пише още Екатерина Стоилова.

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изс­т­реля с ракета носител Чанчжън-5 кос­мичес­кия апарат Чанъе-5, който ще донесе на Земята материал от Луната, предаде ТАСС.

В случай на…

Прочети още:

Loading...