Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Старите български гори получиха вота на европейците за наградата „Натура 2000“

Старите български гори получиха вота на европейците за наградата „Натура 2000“

Старите български гори получиха вота на европейците за наградата „Натура 2000“

Бъл­гар­с­ките стари гори получиха зас­лужено отличие като спечелиха вота на европейс­ките граж­дани за забележителни дос­тижения в управ­лението и опаз­ването по „Натура 2000“ — мрежата на ЕС от защитени природни обекти, съоб­щиха от аген­цията по горите. Бъл­гария се със­тезава с 27 финалисти от 79 допус­нати за учас­тие кан­дидатури, получени от всички страни на общ­ността и Обединеното крал­с­тво. Номинацията беше обявена на онлайн церемония по наг­раж­даването на отличените страни, проведена на 14 октом­ври. Наг­радите на ЕК се присъж­дат от 2013 г. насам на най-успешните проекти, доп­ринесли за опаз­ването и управ­лението на европейс­ката екологична мрежа „Натура 2000“. Инициативата за опаз­ването на старите гори в Бъл­гария взе наг­радата в категория „съг­ласуване на интереси и въз­п­риятия“.

Тя е изк­лючителен пример за обединяване на усилия от страна на дър­жав­ния и неп­равител­с­т­вения сек­тор в името на природата. WWF, Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Изпъл­нител­ната аген­ция по горите (ИАГ), Асоциация на пар­ковете в Бъл­гария и Сдружение за дива природа Бал­кани заедно успяха да пос­тиг­нат съг­ласие и да намерят начин за да защитят 109 000 ха стари гори дър­жавна соб­с­т­веност, попадащи в обх­вата на екологич­ната мрежа „Натура 2000“. „Това е приз­нание за положените дъл­гогодишни усилия на лесовъдите в нашата страна и дос­тойна оценка на общата съв­мес­тна работа на Изпъл­нителна аген­ция по горите и природозащит­ните организации за под­сил­ване значението на общес­т­вените и екологични фун­к­ции на горите. Един процес, започ­нал преди около 100 години с обявяването на пър­вите резер­вати в Бъл­гария, днес намира изражение в съв­ремен­ните политики и прак­тики по кон­сер­вация и опаз­ване на веков­ните гори“, каза д-р инж. Ценко Ценов, зам.-изпълнителен дирек­тор на ИАГ по време на събитието.

Процесът за законовата защита на веков­ните дър­вета стар­тира през 2016 г. с обособяването на 110 хиляди хек­тара дър­жавни гори в Натура 2000 като „Гори във фаза на старост“, което прак­тически означава удвояване на същес­т­вуващите в страната резер­вати. Обособяването на такива територии се осъщес­т­вява в един широк кон­текст на природосъоб­разно гор­ско стопан­с­тво, фор­миран от съв­ремен­ната гор­ска политика на Бъл­гария. Основен акцент в тази политика е адап­тивно управ­ление на горите еднов­ременно към климатич­ните промени и съв­ремен­ните икономически и социални пот­реб­ности. Това определя управ­лението на този ресурс като изк­лючително важна и отговорна задача, поверена на лесовъдите, а нас­тоящата наг­рада като оценка на тех­ния стремеж за промяна в раз­бирането за стопанис­ване и управ­ление на горите.

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изс­т­реля с ракета носител Чанчжън-5 кос­мичес­кия апарат Чанъе-5, който ще донесе на Земята материал от Луната, предаде ТАСС.

В случай на…

Прочети още:

Loading...