Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Готвят се санкции за некоректните арендатори и фермери

Готвят се санкции за некоректните арендатори и фермери

Готвят се санкции за некоректните арендатори и фермери

Поради установени сис­темни нарушения на клаузите в договорите за наем или аренда на земедел­ски земи от дър­жав­ния позем­лен фонд фер­мери, които не са платили внос­ките си нав­реме, да няма да имат право да пол­з­ват земята. Това пред­лагат от Минис­тер­с­т­вото на земеделието с промени в Закона за под­помагане на земедел­с­ките произ­водители. За нас­тоящата стопан­ска година дър­жавата отдава близо 1,2 милиона дка от соб­с­т­вените си земи под наем или аренда на фер­мерите. „Някои от тях обаче сис­темно нарушават договорите и отказ­ват да спаз­ват правилата“, съобщи пред БНР Кирил Стоянов от дирек­ция „Позем­лени отношения и комасация“ в Минис­тер­с­тво на земеделието.

Договори за пол­з­ване на земи от дър­жав­ния позем­лен фонд са сключили близо 4500 земеделци. „От тях некорек­тни са около 1 до 5%. Това са по-често от арен­даторите на ниви. Няма риск такива земи да останат неиз­пол­з­ваеми, когато влязат в сила тези промени в закона. Особено ако са на атрак­тивно място тези земи, там има голяма кон­курен­ция. Най– чес­тите нарушения са свър­зани с това, че арен­даторите не си плащат задъл­женията, не тол­кова нав­реме, кол­кото въобще не се издъл­жават, сменят дружес­т­вата, които наемат земята и затова е нужен този дис­цип­линиращ ефект върху тези недоб­росъвес­тни прак­тики“, посочи още Стоянов. „Затова, ако някой не си плати съот­вет­ната аренда за годината, в момента, в който кан­дидат­с­тва за под­помагане, прав­ните му основания по съот­вет­ния договор, за съот­вет­ните имоти, за които не си е платил, няма да могат да се виж­дат и той няма да може да получава суб­сидии за тях“, допълни той.

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изс­т­реля с ракета носител Чанчжън-5 кос­мичес­кия апарат Чанъе-5, който ще донесе на Земята материал от Луната, предаде ТАСС.

В случай на…

Прочети още:

Loading...