Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря02122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Общините ще изпълняват национална програма за опазване и възстановяване на почвите

Общините ще изпълняват национална програма за опазване и възстановяване на почвите

Общините ще изпълняват национална програма за опазване и възстановяване на почвите

Правител­с­т­вото прие вчера Национална прог­рама за опаз­ване, устой­чиво пол­з­ване и въз­с­тановяване фун­к­циите на поч­вите 20202030 г. Прог­рамата е раз­работена в съот­вет­с­т­вие с чл. 24, ал. 1 от Закона за поч­вите и дефинира цели и мерки за прак­тическо приложение на дър­жав­ната политика за опаз­ване на поч­вените ресурси на национално, регионално и мес­тно ниво.

Национал­ната прог­рама съдържа пет­годишен план за дейс­т­вие в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ванията на закона и дава рамка за мес­т­ните власти при прилагане на политиката за опаз­ване на поч­вите на облас­тно и общин­ско ниво. Пред­вижда опаз­ването на поч­вите от ерозия, вкис­ляване, засоляване, уплът­няване, намаляване на поч­веното органично вещес­тво, замър­сяване, запечат­ване, свлачища, както и осигуряване на устой­чиво пол­з­ване, запаз­ване за бъдещите поколения и въз­с­тановяване на земите и фун­к­циите на поч­вите.

Прог­рамата определя дъл­гос­рочна стратегия и има ключова роля за прак­тическо приложение на политиката за поч­вите, тъй като дефинира кон­к­ретни цели и мерки за тях­ното опаз­ване не само за цен­т­рал­ните и мес­тни инс­титуции, но и за общес­т­вените организации и граж­даните.

В резул­тат на изпъл­нението на прог­рамата и заложените в плана за дейс­т­вие мерки ще се осигури минимизиране и, където е въз­можно, предот­в­ратяване на вред­ното въз­дейс­т­вие на процесите на дег­радация върху поч­вите, въз­с­тановяване на увредените и нарушени почви и тях­ното устой­чиво управ­ление в съот­вет­с­т­вие с европейс­ките и национални нор­мативни документи.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...