Климатът почти изгони рапицата у нас

Климатът почти изгони рапицата у нас

За 3 г. площите с маслодайната култура намаляха близо 15 пъти

Климатич­ните изменения се отразяват най-видимо при отг­леж­дането на рапица в Бъл­гария, показ­ват статис­тичес­ките данни на МЗХГ. За крат­кия период от 2018 г. досега площите на мас­лодай­ната кул­тура намаляха около 15 пъти, като в това абсолютно драс­тично свиване нямат никаква намеса пазарът и раз­мерът на под­помагането. Нап­ротив дори, рапицата винаги се е отг­леж­дала като балан­сираща кул­тура в случай на пазарни трусове с жит­ните и слън­чог­леда.

Дан­ните на агрос­татис­тиката показ­ват, че към 15 октом­ври 2020 г. засетите с рапица площи са 79 753 декара. През 2019 г. по същото време те са били почти 97 хиляди. През 2018 г. в средата на октом­ври мас­лодай­ната кул­тура е била заела 1 331 000 дка, а през 2017-а — 1 285 500 декара. Между оператив­ните и окон­чател­ните данни на МЗХГ отк­лонението дос­тига 20 и повече процента и пример за това може да се види при инфор­мацията за площите с рапица към средата на октом­ври 2019 г. спрямо началото на юли 2020 г., когато тази кул­тура вече е определена на 118 320 декара. Така можем да пред­положим, че при жът­вата догодина ще имаме повече рапични площи, които може би ще са около 100 хил. дка.

През пос­лед­ните две години у нас в края на лятото, когато са тех­нологич­ните срокове за засяване на рапица, лип­сата на валежи отказа доста зър­ноп­роиз­водители от отг­леж­дането на мас­лодай­ното рас­тение, а други накара да заложат далеч по-малко площи с него. Таз­годиш­ното още по-силно засушаване допъл­нително редуцира площите, а тези, които все пак засяха рапица, ще носят пос­лед­с­т­вията от къс­ната сеитба с намалени добиви догодина. Пос­лед­с­т­вията от ограничаването на рапич­ните полета са намалена въз­мож­ност за сеит­бооборот и загуби от приходи в стопан­с­т­вата. Отделно от това по-малкото площи с тази медоносна кул­тура намали и произ­вод­с­т­вото на мед на пчелар­с­кия бранш. Макар и да не харес­ват този мед заради бър­зото му крис­тализиране, пчеларите винаги са раз­читали и на него.