Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Произ­водителите на пуйки във Великоб­ритания нас­тояват за спешно изк­лючение за набиране до края на месеца на 1000 сезонни работ­ници от чуж­бина и най-вече от Полша, Румъния, Унгария и Бъл­гария, за да гаран­тират, че дос­тав­ките за Коледа няма да се сринат, съобщи елек­т­рон­ното издание FarmingUK. От Британ­с­кия съвет за домаш­ните птици, откъдето е отп­равено искането, са убедени, че сек­торът може да не оцелее без работ­ници извън Великоб­ритания. При наложените мерки за борба с коронавируса в страната обаче има опас­ност от недос­тиг на високок­валифицирана работна ръка за сел­с­кото стопан­с­тво. Дан­ните сочат, че ежегодно за Коледа във Великоб­ритания се отг­леж­дат около 9 млн. пуйки.

Ако тези свободни места не могат да бъдат запъл­нени, това ще даде значително отражение върху произ­вод­с­т­вото, а оттам — и върху раз­ходите за храна. Всичко това ще пред­с­тав­лява риск за финан­совите въз­мож­ности и евен­туално ще принуди хората да пазаруват по-малко храни тази Коледа“, изтъква глав­ният изпъл­нителен дирек­тор на съвета Ричард Грифитс.

Налице е недос­тиг на британ­ски работ­ници с необ­ходимата под­готовка и квалификация за клането и обработ­ката на пуй­ките, отбеляз­ват от изданието. Фер­мерите са силно зависими от лицен­зираните и обучени работ­ници от Европейс­кия съюз със специфични умения в отг­леж­дането, обработ­ката и раз­фасоването. От съвета са категорични, че тези умения не могат да бъдат придобити без продъл­жително обучение и „не могат да бъдат предос­тавени“ от британ­с­ките работ­ници, още повече от онези, които са без работа в момента. „Освен това е неефек­тивно да бъдат обучавани и раз­вивани уменията на британ­с­ките работ­ници за крат­кия оставащ период. Ако сек­торът не успее да внесе обучени работ­ници от чуж­бина, тогава нивото и качес­т­вото на продук­цията ще бъдат изложени на значителен риск“, смята Грифитс.

Той призова правител­с­т­вото да дейс­тва така, че месото от домашни птици в страната да остане „дос­тъпно и налично за всички“. „Загубата на кон­т­рола върху начина, по който се изх­ран­ваме като нация, ще накаже британ­с­ките произ­водители на храни в период, когато би тряб­вало да поемем в соб­с­т­вените си ръце нашата продовол­с­т­вена сигур­ност“, категоричен е глав­ният изпъл­нителен дирек­тор на съвета.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...