Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет27112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 5,6 млрд. евро директни плащания за България от 2023 до 2027 г.

5,6 млрд. евро директни плащания за България от 2023 до 2027 г.

5,6 млрд. евро директни плащания за България от 2023 до 2027 г.

Сред­с­т­вата по дирек­т­ните плащания за Бъл­гария ще се увеличат от 5.3 на 5.6 млрд. евро през новия прог­рамен период на Общата сел­с­кос­топан­ска политика, който започва от 2023 г. до 2027 г. Относително се запазва и финан­сирането по Прог­рамата за раз­витието на селата и сел­с­ките райони (ПРСР). Това каза съвет­никът на минис­търа на земеделието и храните Мария Хрис­това по време на Кон­ферен­ция за ОСП след 2020 и необ­ходимите промени в аграр­ната политика на Бъл­гария. Приетият преходен рег­ламент пред­вижда 2021 и 2022 г. да останат преходни. Стратегичес­кият план, който се изготвя в момента на национално ниво, ще влезе в сила от 2023 г. и ще обх­ване периода до 2027 г., посочи екс­пер­тът.

Друга наша позиция е за израв­няване на плащанията, която по думите й среща съп­ротива от големите дър­жави. Въп­реки това обаче ще има “доста висока степен на кон­вер­ген­ция, на която се дължи увеличението от 300 млн. евро в Първи стълб за дирек­тни плащания“. Страната ни нас­тоява и за запаз­ване на т. нар. обвър­зана под­к­репа, чрез която се запаз­ват най-уязвимите сек­тори, които се намират в сел­ски райони.

Пред­седателят на Комисията по земеделие и храни в Народ­ното съб­рание Мария Белова пред­с­тави актуални законодателни промени в аграр­ната политика на страната и под­к­репата за сек­тора срещу COVID 19. Тя изтъкна, че законодател­с­т­вото е насочено към всеки отделен бранш. Сред водещите законоп­роекти са тези за управ­ление на агрох­ранител­ната верига и за храните. Мария Белова под­черта, че е необ­ходимо да бъде подоб­рена комуникацията между произ­водителите и пот­ребителите. Пред­седателят на комисията по земеделие акцен­тира на изцяло новият Закон за розата, който рег­ламен­тира на национално ниво произ­вод­с­т­вото и преработ­ката на мас­лодайна роза. Белова припомни, че заетите в бранша бяха сред пър­вите, получили под­помагане срещу кризата, предиз­викана от COVID 19.

Други важни изменения, внесени на 23 октом­ври, са тези в Закона за водите, касаещи земедел­с­ките произ­водители. Промените пред­виж­дат, пред­вид сушата и теж­ката стопан­ска година, всеки земедел­ски произ­водител да има право на водов­земане до 50 куб.м. в денонощие за земедел­ски цели.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят