Неочаквано: Парламентът подкрепи ветото на президента върху законовите промени за превоз на пътници

Неочаквано: Парламентът подкрепи ветото на президента върху законовите промени за превоз на пътници

Ветото на президента Румен Радев върху промените в Наказател­ния кодекс и Закона за автомобил­ните превози мина в пленарна зала, с което отпад­наха пред­видените в тях тежки сан­к­ции за нерег­ламен­тиран превоз на път­ници. Така дър­жав­ният глава спря прек­валифицирането на извър­ш­ването на превоз на път­ници без необ­ходимото раз­решение от админис­т­ративно нарушение в прес­тъп­ление. Пред­виденото наказание от управ­ляващите бе зат­вор от 2 до 5 години, както и отнемане на превоз­ното сред­с­тво. В мотивите си за ветото Радев изтъкна, че едно и също деяние се определя и като прес­тъп­ление, и като админис­т­ративно нарушение, като се дуб­лират отговор­ности с раз­лична тежест, без да има яснота кой ще е приложимият ред, което ще доведе един­с­т­вено до обър­к­ване и няма да има реален принос в бор­бата срещу „сивата икономика“.

В пленарна зала от БСП защитиха ветото. „Законът е вър­нат напълно основателно, с напълно валидни аргументи“, заяви чер­веният депутат Георги Свилен­ски. Според него истин­с­кият проб­лем е, че в автомобил­ната админис­т­рация има корум­пирани служители, заради което нарушителите избяг­ват пред­видените наказания.

Крум Зар­ков от левицата пък попита управ­ляващите защо в закона за нерег­ламен­тиран превоз пред­лагат висока сан­к­ция, при положение, че за редица други прес­тъп­ния деяния, с много по-висока степен на общес­т­вена опас­ност, са пред­видени далеч по леки. „Нито на жер­т­вите на прес­тъп­ления ще помог­нете, нито на хората от тран­с­пор­т­ния бранш“, категоричен бе той, цитиран от БГНЕС.

Неочак­вано час­тична под­к­репа за ветото дойде и от по-малкия коалиционен пар­т­ньор „Обединени пат­риоти“. „Трайно смущаващ е начинът за промяна на Наказател­ния кодекс през Комисията по тран­с­порта“, комен­тира Иск­рен Веселинов.

Иглика Събева от ГЕРБ стана един­с­т­веният депутат, осмелил да защити пред­ложенията на най-голямата пар­тия в пар­ламента. По думите й с отпад­налите промени споделеното пътуване не би тряб­вало да попадне под ударите на закона, защото при него се говори за подялба на горивото, а не за въз­мез­дно предос­тавяне на услуга и реализиране на печалба.