Близо 60% от българите не планират никаква зимна ваканция

Близо 60% от българите не планират никаква зимна ваканция

Плановете им да почиват или да не почиват са силно повлияни от ситуацията с коронавируса

Над половината бъл­гари не планират как­вото и да било, свър­зано с почивка през зим­ния сезон. Чуж­бина почти отсъс­тва от плановете за зимна почивка. Около 1.3 млн. души сериозно обмис­лят до вили и къщи, до приятели и т.н. Оцен­ката за раз­витието на зим­ния туризъм в Бъл­гария е добра. Това показ­ват данни от проуч­ване по телефона сред 1000 бъл­гари на “Галъп“.

Според резул­татите 59.5% не планират как­вото и да било по отношение на почивка през зимата, а останалите се колебаят в отговорите си. Общо около 600 хил. бъл­гари (11.5%) правят планове да пол­з­ват някакъв тип турис­тическа услуга, което е над четири пъти по-малко спрямо проуч­ване от миналата година по това време. Други 23% планират да почиват, но по-скоро на гости на род­нини и поз­нати, или в соб­с­т­вени вили, къщи или други подобни. Това са около 1.3 милиона пъл­нолетни бъл­гари.

Осезаемо е влиянието на ситуацията около коронавируса. Повече от една пета от всички запитани приз­нават, че плановете им да почиват или да не почиват са силно пов­лияни от ситуацията с коронавируса. Такъв е делът и сред онези, които планират да пътуват, показ­ват резул­татите.

Около 60% от въз­намеряващите да почиват като туристи тази зима, се канят да праз­нуват колед­ните и новогодиш­ните праз­ници, като туристи, в Бъл­гария (сигурни и не тол­кова сигурни в пътуването са поделени срав­нително равно, но все пак несигур­ността има извес­тен превес). Това са близо 400 хиляди души. Пет пъти по-малко пък са онези, които планират да прекарат Коледа и Нова година като туристи в чуж­бина, а сигур­ните от тях са на пренеб­режимо ниски нива.

Извън колед­ните праз­ници, на ски или друг тип почивка през зимата, планират да отидат като туристи в Бъл­гария около 260 хил. души. Една трета от тях са съв­сем сигурни в пътуването си. Когато става дума за ски или подобна вакан­ция в чуж­бина, извън коледно-новогодишните праз­ници, планиращите туризъм са повече от четири пъти по-малко, а сигур­ността в плановете е 50/50, отбеляз­ват от “Галъп“.

СПА, винен, културно-исторически и пр. туризъм в Бъл­гария, извън Коледа и Нова година, планират общо около 500 хил. пъл­нолетни бъл­гари, а около 200 хил. от тях смятат, че на този етап са сигурни, че ще пол­з­ват такава турис­тическа услуга. Подобен туризъм в чуж­бина на този етап е план на около 80 хил. души, макар че само една чет­върт от тях са съв­сем сигур­ните.

Сред­ната планирана сума за зимна почивка сега е 1252 лв., а преди година е била 985 лв. Вероятно ръс­тът на сумата сега се дължи и именно на факта, че очак­вания наис­тина да пътуват като туристи имат най-вече по-платежоспособните бъл­гари. Сред­ната планирана продъл­жител­ност на почив­ката, която планиращите туризъм си пред­с­тавят или са си запазили, е около 6 дни.