Всеки седми търговец ни удря в грамажа

Всеки седми търговец ни удря в грамажа

Всеки седми тър­говец ни удря в кан­тара и ни продава по-малко количес­тво стока, откол­кото изписаното на вез­ната. Това показ­ват данни на Дър­жавна аген­ция за мет­рологичен и тех­нически над­зор (ДАМТН). 1883 тър­говци и 2005 изпол­з­вани от тях везни за тър­гов­ски плащания бяха проверени в цялата страна от инс­пек­торите. Инс­пек­циите бяха проведени от 01 сеп­тем­ври до 30 октом­ври, когато е най-активния период за тър­говия с плодове и зелен­чуци. При масовите проверки, инс­пек­торите на ДАМТН са били активно под­помагани от служители от регионал­ните струк­тури на МВР. Провер­ките обх­ванаха тър­гов­ците, които извър­ш­ват продажба на плодове и зелен­чуци на пос­тоянни и временни пазари, зелен­чукови борси, тър­жища и във временни тър­гов­ски обекти на отк­рито.

При осъщес­т­вения мет­рологичен над­зор е установено, че 349 бр. везни (16,9 % от инс­пек­тираните) не съот­вет­с­т­ват на изис­к­ванията на Закона за измер­ванията. Кон­с­татирано е, че 239 бр. (12 % ) от изпол­з­ваните везни не са преминали изис­куемите процедури по одоб­ряване на типа им или оценка на съот­вет­с­т­вието им със същес­т­вените изис­к­вания към тях. Поради тази причина, тези сред­с­тва за измер­ване не трябва да се изпол­з­ват за измер­вания с цел осъщес­т­вяване на тър­гов­ски плащания. За останалите 110 везни (5,5 %) е установено, че не са преминали изис­куемите ежегодни периодични проверки. Някои от тях не са били пред­с­тавяни за проверка години наред.

Резул­татите от извър­шените проверки показ­ват, че спрямо 2019 г. процен­тът на несъот­вет­с­т­ващите везни е нарас­нал от 12,2 % на 16,9 %. В извес­тна степен нарас­т­ването се дължи на факта, че по време на извън­ред­ното положение за преодоляване на вирус­ната пан­демия пазарите не работеха и преван­тивни планови проверки на тях не са извър­ш­вани. След въз­с­тановяване на дей­ността им, тър­гов­ците не са пред­п­риели необ­ходимите дейс­т­вия, които да осигурят спаз­ване на задъл­женията им по Закона за измер­ванията.