Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 41, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ГЕРБ остави да има 20 % ДДС за лекарствата, социалистите искаха то да стане 9%

ГЕРБ остави да има 20 % ДДС за лекарствата, социалистите искаха то да стане 9%

ГЕРБ остави да има 20 % ДДС за лекарствата, социалистите искаха то да стане 9%

След намаляването на данъка за рес­торан­тьор­с­ките и хотелиер­с­ките услуги, включително за нис­коал­кохол­ните напитки — вино и бира, вече с 9% ставка ще се облага и дос­тав­ката на храни по домовете. Мяр­ката е временна и ще дейс­тва до края на 2021 г., а с нея управ­ляващите целят да помог­нат на най-засегнатия сек­тор от ограничител­ните мерки по време на COVID-кризата. Промяната обаче няма да се отнася до т.нар. “топли вит­рини“ в магазините, откъдето човек сам може да си вземе храна за вкъщи, а там ДСС ще продължи да бъде в раз­мер на 20%.

В предишни законодателни инициатива пар­ламен­тът намали още на 9% облагането на случай­ните превози при екс­кур­зионни пътувания, организирани от туроператори и турис­тически агенти, дет­с­ките стоки и книгите. Пол­з­ването на фит­неси и други спор­тни съоръжения също попадна в този обх­ват на тази антик­ризисна мярка.

По време на вчераш­ното заседание мнозин­с­т­вото отх­върли идеята на БСП за 9 % ДДС върху лекар­с­т­вата. То бе нап­равено между първо и второ четене на Закона за ДДС, който депутатите раз­г­леж­дат на второ четене. “За“ пред­ложението гласуваха 33 народни пред­с­тавители, “против“ — 58 и “въз­дър­жали се“ — 20, с което то бе отх­вър­лено. Социалис­тите пред­лагаха да бъде намален данъкът добавена стой­ност от 20 на 9 % за лекар­с­т­вени продукти, включени в позитив­ния списък по Закона за лекар­с­т­вените продукти в хуманитар­ната медицина, зап­лащани със сред­с­тва на бюджета на НЗОК, медицин­ски изделия и диетични храни за медицин­ски цели.

Проф. Румен Гечев от БСП защити пред­ложението на социалис­тите, като каза, че това е европейска прак­тика. “Не е ли срамота да раз­читаме на бюджетни приходи на високо ДДС върху лекар­с­т­вата“, каза проф. Гечев.

“Пред­ложението ви е, за да трупате политически дивидент, а не за да помог­нете реално на хората“, въз­п­ротиви се Юлиан Ангелов от “Обединени пат­риоти“.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят