Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет28012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Три иновативни проекта в селското стопанство ще бъдат субсидирани от националния фонд

Три иновативни проекта в селското стопанство ще бъдат субсидирани от националния фонд

Произ­водителят на ветеринар­номедицин­ски препарати „Биовет” е сред трите класирали се ком­пании, чиито иновативни проекти ще получат суб­сидии от Национал­ния иновационен фонд, съоб­щиха от минис­тер­с­т­вото на икономиката. В 11-та кон­кур­сна сесия са одоб­рени 25 научни проекта, които ще получат до 500 000 лв., според условията на фонда, съобщи Синор.бг. Науч­ните раз­работки попадат в 4 тематични области — „Инфор­матика и инфор­мационни и комуникационни тех­нологии“, „Мехат­роника и чисти тех­нологии“, „Индус­т­рия за здравос­ловен живот и биотех­нологии“ и „Нови тех­нологии в креатив­ните и рек­реатив­ните индус­т­рии“. Общият раз­мер на суб­сидиите въз­лизат на 6 978 362,15 лв. Изк­лючително приложение в преработ­ката на продукти от живот­новъд­с­т­вото ще има проек­тът на „Даун Крией­търс” АД, който в пар­т­ньор­с­тво с „Кин­декс” ООД ще раз­работята прототип на универ­сална иновативна машина за произ­вод­с­тво на вата от фибри с естес­т­вен произ­ход (птичи пух, пера, вълна и други), поз­воляваща, чрез нас­т­ройки произ­вод­с­тво на вата с раз­лични параметри. Помощта от фонда е в раз­мер на 413 407 лева.

Третият проект е за съз­даване на оптимална произ­вод­с­т­вена инс­талация и тех­нология за произ­вод­с­тво на органичен хуминов тор на основата на торф за упот­реба в биологично земеделие на „Агроп­ром” ЕООД, който е раз­работен в пар­т­ньор­с­тво с Вис­шето тран­с­пор­тно училище „Тодор Каб­леш­ков“. Суб­сидията е в раз­мер на 301 393 лв. Раз­работ­ката на „Биовет” АД е свър­зана с иновативни фор­мулировки от природни продукти, които ще намерят приложение в говедовъд­с­т­вото. Сбусидията за този проект е за близо 133 хиляди лева.

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...