Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Ресур­сът по под­мерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро пуб­лични сред­с­тва за сметка на бюджета по под­мярка 21.3, който да бъде увеличен до 10,5 млн. евро. Това е едно от пред­ложенията, които ще се обсъж­дат на пред­с­тоящото заседание на Комитета по наб­людение на ПРСР 20142020 г., съобщи Агри.бг. Ето какво говорят чис­лата дотук и какви точно промени пред­лага Управ­ляващият орган (УО) на ПРСР относно извън­ред­ната мярка 21 „Извън­редно временно под­помагане за земедел­с­ките стопани и МСП, които са особено засег­нати от кризата, предиз­викана от COVID-19”. Мярка 21 е с бюджет 54 361 947 евро пуб­лични сред­с­тва, раз­п­ределен между три под­мерки – 21.1 (COVID 1), 21.2 (COVID 2) и 21.3 (COVID 3).

Финан­сирането по под­мерки 21.1 и 21.2 е 44 875 425 евро. Към 1 ноем­ври са раз­п­латени 35,9 млн. евро за под­помог­нати над 29 хиляди заяв­ления. Прог­нозите за раз­п­лащане след раз­г­леж­дане и одоб­рение на всички останали заяв­ления по двете под­мерки са за общо не повече от 1,8 млн. евро. Под­мярка 21.3 раз­полага с налич­ния остатъчен бюджет по мяр­ката в раз­мер на 3,7 млн. евро. В рам­ките на приема са пос­тъпили 211 заяв­ления, за които е необ­ходим мак­симален ресурс от 10,5 млн. евро. За да се осигури по-голям ресурс за заяв­ленията в текущия прием по под­мярка 21.3 и финан­сиране на мерки с вече стар­тирали приеми, УО на ПРСР пред­лага тех­ническо прех­вър­ляне на оставащите 7 млн. евро, както следва — 1 млн. евро пуб­лични сред­с­тва от под­мерки 21.1 и 21.2 към под­мярка 21.3, както и — 6 млн. евро от под­мерки 21.1 и 21.2 към други мерки от ПРСР.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...