Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Отново вносният пипер е първенецът в спрените храни с пестициди за 2020 г.

Отново вносният пипер е първенецът в спрените храни с пестициди за 2020 г.

Отново вносният пипер е първенецът в спрените храни с пестициди за 2020 г.

2 144 тона неот­говарящи на законодател­с­т­вото храни от трети страни не са допус­нати до внос в страната ни през 2020 година, инфор­мират от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). За срав­нение, през цялата 2019 година инс­пек­торите са задър­жали 1930 тона.

При кон­т­рола, извър­шен върху вноса на храни от неживотин­ски произ­ход, най-много — 510 тона е въз­б­раненият пипер. На второ място по задър­жани количес­тва се нареж­дат ман­дарините. През миналата година не са допус­нати на пазара в Бъл­гария и Европейс­кия съюз (ЕС) 493 тона от цит­русовия плод. На границата са спрени също над 387 тона нар. Недопус­нати са също повече от 119 тона пор­токали и 116 тона лимони. Прат­ките с плодове и зелен­чуци са въз­б­ранени заради съдър­жание на остатъчни вещес­тва от пес­тициди, кон­с­татирани с лабораторни изс­лед­вания. Гранич­ният кон­т­рол не е допус­нал също 128 тона фъс­тъци, 64 тона леш­ници и 34 тона шам фъс­тък, заради установено съдър­жание на микоток­сини.

“При ветеринарен кон­т­рол на границите на Бъл­гария са въз­б­ранени повече от 70 тона със­тавни продукти (храни, пред­наз­начени за кон­сумация от човека, които съдър­жат продукти от животин­ски и продукти от рас­тителен произ­ход, като преработ­ката на пър­вич­ния продукт е нераз­делна част от произ­вод­с­т­вото на край­ния продукт; нап­ример инс­тан­тни супи), 53 тона млечни продукти, 40 тона риба и рибни продукти“, уточ­няват от БАБХ. Сред въп­рените продукти са и близо 29 тона пчелен мед.

Всички храни и продукти, при които са установени несъот­вет­с­т­вия, не са допус­нати на територията на страната и ЕС. Продук­цията е била насочена за унищожаване или е била вър­ната в страната на произ­ход. “Заловените продукти, които под­лежат на нотифициране по Сис­темата за бързо оповес­тяване на храни и фуражи (RASFF) са били сиг­нализирани незабавно“, пояс­няват от аген­цията.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят