Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Официално: Сезонът за групов лов няма да бъде удължен

Официално: Сезонът за групов лов няма да бъде удължен

Официално: Сезонът за групов лов няма да бъде удължен

По закон груповият лов на дива свиня е раз­решен до втората неделя на месец януари, ако няма издадена пос­лед­ваща заповед от Минис­тер­с­т­вото на земеделието. Към момента такава няма, съоб­щават на своя сайт НЛРС — Съюз на лов­ците и риболов­ците в Бъл­гария, позовавайки се на пот­вър­ж­дение от страна на Изпъл­нител­ната аген­ция по горите (ИАГ). По думите им няма и сериозни причини, които да налагат удъл­жаване на сезона, тъй като запасът на вида в страната е силно редуциран — както от заболяването Африкан­ска чума по свинете (АЧС), така и от отс­т­реляните животни по време на лов.

За срав­нение миналата година срокът за групов лов беше удъл­жен до 16 фев­руари, като целта на земедел­с­кото минис­тер­с­тво беше да пос­тигне мак­симално намаляване на броя на живот­ните и препоръчител­ните от Европейс­кия орган по безопас­ност на храните EFSA показатели за плът­ност на дивата свиня на единица площ.

Официални данни на ИАГ от началото на 2020 г. до 4 януари 2021 г. сочат, че са отс­т­реляни почти 16 000 диви свине. Спрямо година по-рано тех­ният брой е 32 000, което е спад с около 50%. Резул­татите показ­ват, че запасът на дивата свиня е намалял значително, като има райони в Северна Бъл­гария, където се срещат само единични животни.

В Интер­нет се вър­тят кадри на дива свиня в естес­т­вената ѝ среда, но с атипично поведение. Даниел Пав­лов, който е екс­перт към БАБХ, ги комен­тира така: „Всички ловци знаят, че този вид има високо изразен инс­тинкт за самосъх­ранение — те са стадни животни, а в случая виж­даме раз­п­ръс­нати едно-две прасета, които очевидно не реагират на приб­лижаването на човека, загубено е и чув­с­т­вото им за коор­динация. Поради факта, че стоят на едно място и вероятно имат висока тем­пература, твърде въз­можно е да са болни от АЧС“, споделя той.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят