Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) По-лесно изсичане на дървета в ниви се прокрадва в Закона за пчеларството

По-лесно изсичане на дървета в ниви се прокрадва в Закона за пчеларството

По-лесно изсичане на дървета в ниви се прокрадва в Закона за пчеларството

Така обаче ще се създаде възможност за масов сеч, са критиките към депутатското предложение

Темата с дър­ветата в земедел­с­ките ниви отново излиза на дневен ред, но този път в законоп­роекта за изменение и допъл­нение на Закона за пчелар­с­т­вото. Между първо и второ четене на проек­тодокумента в Пар­ламента депутат пред­лага да се вмъкне раз­решение за отсичане и изкореняване на дър­вета и на лозя до 1 дка, давано от кмета на района или кмет­с­т­вото след пис­мена молба и при наличие на уважителни причини въз основа на чл. 32 на Закона за опаз­ване на сел­с­кос­топан­с­кото имущес­тво (ЗОСИ), пише Капитал.

Според сегаш­ните законови изис­к­вания кметът може да раз­решава изсичането на до пет дър­вета. Изкореняването на лозята над 1 дка се поз­волява от начал­ника на управ­ление “Земеделие“ при общин­с­ката админис­т­рация, който също е под­чинен на кмета, но в някои случаи може да има несъг­ласие на даден екс­перт и да пос­ледва отказ.

Ако пред­ложението бъде прието, реално ще бъде въз­можно изсичането и на 6 или повече дър­вета (всичко над пет) с раз­решение от кмета.

Мотивите за това изменение са, че така земеделец с 6 дър­вета в нивата си примерно ще си спести ходенето до общин­с­кия цен­тър, а и ще се избегне незакон­ната сеч в земедел­с­ките площи. Опасенията обаче са, че това съз­дава въз­мож­ност за доста по-масово изсичане.

Според “Зелени закони“ така могат да изчез­нат близо 3 700 000 дка гори, залесени върху земедел­ска земя, или над 10% от всички бъл­гар­ски гори. Оттам изчис­ляват още, че близо 1/3 от тези гори са на въз­раст над 50 г., а в общини като Мед­ковец, Кнежа, Никопол и Долна Мит­рополия тези гори са над 50% от налич­ните в района.

Близо 2 400 000 дка, или 2/3 от всички гори върху земедел­ски земи са соб­с­т­веност на общините, което прави кметовете още по-заинтересовани. Вместо да изис­кат прех­вър­лянето на тези гори в гор­ски територии по реда на Закона за горите, нап­раво да издават раз­решения за изсичането им с цел реализиране на бързи печалби от дър­водобива и получаване на евросуб­сидии за почис­т­ване на земедел­ски земи“, пише Капитал.

Критиките са, че докато отсичането на гори и на отделни дър­вета в горите може да се раз­решава един­с­т­вено от лесовъдни екс­перти, сега ще се дава право на всички кметове на общини да раз­решават без отчет­ност, без съот­вет­ните лесовъд­ски правила и без съг­ласувател­ните процедури по реда на екологич­ното законодател­с­тво при промяна на пред­наз­начението на същес­т­вуващи гори чрез изсичането им на голо.

През изминалата година Агри.БГ писа за опасенията на лесовъдите и призива им да се запазят повече гори, които все още са със статут на земедел­ска земя, чрез намиране на финан­сови механизми за под­помагане на стопаните в тази посока. От друга страна, живот­новъди с пасища заявиха, че ако соб­с­т­веник на самозалесила се нива иска да промени пред­наз­начението на имота си като гора и да я запази, трябва да мине през една дълга и не много евтина процедура.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят