Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 4 години затвор и до 4000 лв. глоба за внос, търговия и употреба на фалшиви препарати

4 години затвор и до 4000 лв. глоба за внос, търговия и употреба на фалшиви препарати

4 години затвор и до 4000 лв. глоба за внос, търговия и употреба на фалшиви препарати

Правител­с­т­вото одобри проект на Закон за изменение и допъл­нение на Наказател­ния кодекс. С приетите промени се криминализира произ­вод­с­т­вото и раз­п­рос­т­ранението на нераз­решени и фал­шиви продукти за рас­тителна защита. Пред­видено е наказание до 4 години лишаване от свобода и глоба от 2 до 4 хил. лв. за пренасяне на продукти за рас­тителна защита през границата на страната, когато извър­шеното не пред­с­тав­лява маловажен случай и е в нарушение на установения ред.

През пос­лед­ните години в прак­тиката се наб­людава зачес­тяване на случаите на нелегален внос и раз­п­рос­т­ранение в страната на нераз­решени и фал­шиви продукти за рас­тителна защита. Тези продукти съдър­жат заб­ранени за упот­реба в Европейс­кия съюз и в Бъл­гария суб­с­тан­ции, които са опасни за здравето и живота на хората и живот­ните (пчелите) и имат дъл­гос­рочно негативни пос­ледици за окол­ната среда“, пише в мотивите към проекта.

В документа е посочено, че това се отнася и за тези, които произ­веж­дат или пред­лагат на пазара препарати за дезин­фек­ция и дезин­сек­ция, храни за животни или ветеренар­номедицин­ски продукти, или питиета, и с това излагат на опас­ност живота или здравето на другите. На наказание лишаване от свобода и глоба под­лежат и тези, които изпол­з­ват или допус­нат изпол­з­ването на нераз­решени продукти за рас­тителна защита, препарати за дезин­фек­ция и дезин­сек­ция.

В своето становище до пар­ламен­тар­ната Комисия по правни въп­роси Асоциация рас­тител­нозащитна индус­т­рия Бъл­гария изразява своята под­к­репа, че криминализирането на нелегални препарати е тряб­вало да се случи отдавна, а фер­мери вече комен­тират кой и как решава дали те са фал­шиви и къде да се оплачат, ако попад­нат на такива.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...