Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Спад в търсенето на пшеница заради високите цени

Спад в търсенето на пшеница заради високите цени

Спад в търсенето на пшеница заради високите цени

По-слабото експортно търсене е и основната причина за намалелия износ на зърно у нас, смятат от CAPA

Наб­людава се отд­ръп­ване на тър­сенето на пшеница на вън­ш­ните пазари заради високите цени, се съоб­щава в пос­лед­ния бюлетин на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA). Оттам припом­нят, че Русия обмисля да въведе квота и мито за износ на зърно от 15 фев­руари 2021 г., рав­няващо се на около 30 долара/тон при пшеницата, а от 1 март — 60 долара/тон.

Изнесените данни сочат, че FOB цените от Украйна към края на януари скачат с 1015%: хлебна пшеница — 294 долара/тон, ечемик — 255 долара/тон, фуражна пшеница — 287 долара/тон, царевица — 267 долара/тон, а слън­чог­ледовото олио дос­тига връх от 1300 долара/тон.

Причината за този ръст са очак­ванията за въвеж­дане на екс­пор­тни ограничения от Русия и влошаване на тран­с­пор­т­ните условия в Черно море. По данни на ИКАР цените на слън­чог­ледовото олио рас­тат с най-висок темп. Митата за износ на слън­чог­лед от началото на януари са се увеличили от 6,5% до 30%.

Според статис­тиката, цитирана от CAPA, към началото на фев­руари у нас слън­чог­ледът дос­тигна изкупни цени от 890 лв./тон без ДДС. Расте и цената на фураж­ната пшеница — 365 лв./тон без ДДС.

По-слабото екс­пор­тно тър­сене е основ­ната причина за намалелия износ на зърно от страната ни, отчитат анализаторите. Дан­ните сочат, че при пшеницата са изнесени 1,6 млн.тона (3,1 млн.тона спрямо януари 2020 г). Очак­ванията на САРА са износът до края на пазар­ната година да дос­тигне 3,3 млн.тона.

Изнесената от страната ни царевица въз­лиза на 500 хил.тона, което е с 45% по-малко от миналогодиш­ното количес­тво. Износът на рапица към януари 2021 г. пък е с 44% под това от пред­ход­ната година. Пред­виж­данията на САРА са до края на пазар­ната година да дос­тиг­нат около 240 хил.тона.

По-малката реколта, рас­тящото вът­решно пот­реб­ление и ограниченото тър­сене за износ при сил­ната световна реколта и високите пазарни цени, са сред основ­ните причини за рав­нището на тър­говия, заявяват анализаторите.

Пред­варител­ната оценка на НСИ за брут­ната продук­ция в зър­ноп­роиз­вод­с­т­вото у нас е за спад с 13%, а при мас­лодай­ните кул­тури — с 9%. Той обаче е час­тично ком­пен­сиран с ценови ръст от 10%. Произ­вод­с­т­вените раз­ходи също намаляват и по изчис­ления на САРА свиването в добавената стой­ност може се ограничи до около 6%. Оттам изчис­ляват, че засетите площи с есенни кул­тури са 23% под миналогодиш­ните. При благоп­риятна климатична обс­тановка тази зима това намаление може да бъде ком­пен­сирано от пролет­ниците, прог­нозират анализаторите.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...