Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 240, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Корнелия Нинова: Един учебник за един клас в цялата страна с опростено съдържание

Корнелия Нинова: Един учебник за един клас в цялата страна с опростено съдържание

Корнелия Нинова: Един учебник за един клас в цялата страна с опростено съдържание

В помагалата има шокиращи неща, които осакатяват подготовката на нашите деца

В дек­ларация на „БСП за Бъл­гария” лидер­ката на социалис­тите Кор­нелия Нинова заяви: „Ковид кризата има своите пос­ледици за икономиката, за без­работицата и нис­ките доходи, но сложи своя отпечатък и върху образователна сис­тема. Кризата доказа необ­ходимостта от изпол­з­ването на ком­пютри, обучение в мрежата, дос­тъп до интер­нет във всяко населено място. Без­с­порно бъдещето е на дигитализацията и изпол­з­ването на високи тех­нологии в процеса на обучение, но не по-маловажно от това как учат нашите деца, е въп­росът – какво учат. Гот­вейки нашата прог­рама с екип от учители, читалищни дейци и интелек­туалци, нап­равихме прег­лед на съдър­жанието на бъл­гар­с­ките учеб­ници. Вътре има шокиращи неща, които осакатяват под­готов­ката на нашите деца. Пом­ните ли от ученичес­ките години прек­рас­ната поема „Нераз­делни“ на Пенчо Славей­ков:  “Първо либе, първа севдо, не коп­ней, недей се вайка, че каил за нас не стават моя татко, твойта майка. Верни думи, верна обич, има ли за тях раз­вала. За сър­цата що се любят и смъртта не е раз­дяла.“

В учеб­ника за 7 клас на бъл­гар­с­ките училища, тази прек­расна поема за любов се учи по след­ния начин: „Хиляди пъти й казах, че това момче е смотаняк и не е за нея. Ще ги раз­деля на всяка цена. Как не ги е срам – любов вър­тят, пък са още деца. Трябва да док­лад­вам на дирек­тора“.  

По жътва“ на Елин Пелин. Пос­леден пример. Незаб­равимия, пат­риар­хът Иван Вазов и прек­рас­ното стихот­ворение “Бъл­гар­ски език”. Една творба, която може да дава самочув­с­т­вие на всеки  от нас, че е бъл­гарин. “Език свещен на моите деди” го нарича той.

“Раз­бра ли някой колко хубост, мощ

се крий в речта ти гъв­кава, звън­лива -

от руйни тонове какъв раз­кош,

какъв раз­мах и изразитост жива?”

И пред­с­тавените в учеб­ника за 7 клас предим­с­тва на бъл­гар­с­кия език звучат така: “Предим­с­тво номер 2. Докато пътуват бъл­гарите могат да обсъж­дат как­вото си поис­кат без другите да ги раз­берат. Ето това е несъм­неното предим­с­тво на бъл­гар­с­кия език”.

Уважаеми бъл­гар­ски граж­дани,

учеб­ниците на нашите ученици са написани сложно и нераз­бираемо. Историчес­ките факти са изопачени

от политически интер­п­ретации. Славата на бъл­гар­с­кия народ е принизена, а непов­торимостта на бъл­гар­с­ките класици, които са преведени на десетки езици в цял свят е сведена до унизителни битовизми. До тази под­мяна на истината и унижението на бъл­гар­щината, ние — бъл­гар­с­ките данъкоп­латци и граж­дани, плащаме между 50 и 60 милиона за учеб­ници.

Това трябва да се промени. И това може да се промени.

Често ни питат какво раз­бираме под смяна на модела на управ­ление. Ето какво — досегаш­ният на ГЕРБ и на “Обединени пат­риоти”. Образованието е приоритет пише в прог­рамата. Увеличаваме парите за учеб­ници, ето даваме все повече и повече. Резул­татът от това — един клас в страната ни учи по три раз­лични учеб­ника. Съдър­жанието става все по-сложно и нес­вър­зано с дейс­т­вител­ността. Дър­жавата избяга от своите ангажименти в образованието и час­тни и нез­найни екипи пишат тези неща и не носят отговор­ност за това какво учат нашите деца.

Край­ният резул­тат — бъл­гар­четата са все по-неграмотни.

Според изс­лед­ването “Пиза” близо 40 % от децата ни са фун­к­ционално нег­рамотни. А ето как ще бъде и как може да бъде: един учеб­ник за един клас по един пред­мет в цялата страна, прег­лед на съдър­жанието и довеж­дането му до раз­бираемо и отговарящо на въз­растта на учениците и въз­питаващо в родолюбие. 

Учеб­ниците ще се пишат от дър­жавни инс­титуции и авторите ще носят отговор­ност за написаното.

 Скъпи учители, зас­лужавате изк­лючително уважение за труда си, но знаем, че мнозина от вас също са недоволни от тази сис­тема на образование на нашите деца.

Скъпи родители, бъл­гар­с­кото семейс­тво винаги е давало мило и драго да изучи децата си. Образованият човек е реализиран човек. Заедно можем да помог­нем на децата си да бъдат реализирани хора със самочув­с­т­вие. Заедно можем и да съх­раним бъл­гар­щината. Можем да нап­равим тази промяна. Знам, че ще се справим.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...