Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб27022021

Брой 40, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пчеларите са в колапс заради зимната смъртност в кошерите

Пчеларите са в колапс заради зимната смъртност в кошерите

Пчеларите са в колапс заради зимната смъртност в кошерите

По неофициални данни загиналите семейства са между 150 хиляди и 200 хиляди

Проб­лемът с огром­ната зимна смър­т­ност при пчелите, пос­лед­вала след сухото лято на 2020 година и нападението на семейс­т­вата от кър­лежи (най-тежката напаст вароатозата), пос­тави бран­шът в колапс. Затова и вчера за първи път на мирен протест в София се съб­раха пред­с­тавители на седем от големите пчелар­ски сдружения в страната, които връчиха на минис­търа на земеделието Десис­лава Танева дек­ларация с пред­ложения за спасение на биз­неса.

От лятото на миналата година досега стопаните отчитат необичайно висок процент на смър­т­ност на пчел­ните семейс­тва — между 35 и 40 процента. По неофициални данни загиналите семейс­тва са между 150 хиляди и 200 хиляди. В някои пчелини смър­т­ността тази зима е дос­тигала 8090%, което означава пълно унищожение, тъй като нор­мал­ният процент на смър­т­ност дос­тига най-много 10%. Проб­лемът със смър­т­ността се засили особено силно, след като на европейско ниво беше доказано вред­ното въз­дейс­т­вие от някои пес­тициди върху популацията на пчелите. Пос­лед­ната година обаче големият проб­лем за род­ните стопани се оказа сушата и нападението на кошерите от кър­лежа, предиз­вик­ващ вароатоза.

Ще припом­ним, че над 85% от кър­лежите на вароатозата се излюп­ват и раз­виват върху тър­теевите ларви, но когато те лип­с­ват, както се е получила миналото лято заради сушата, тогава кър­лежите снасят яйцата си в килий­ките с работ­ническо пило, където би тряб­вало да се излюпят лар­вите на есенно-зимните пчели. Получава се така, че върху пчел­ните ларви се излюп­ват кър­лежи, които понижават жиз­нените фун­к­ции на младите излюпени пчели и те не доживяват до пролетта! От тук идва и изводът, че кър­лежите е тряб­вало да бъдат лик­видирани в пчел­ното семейс­тво още през август 2020 г. преди спирането на тър­теевото пило, за да не нападат работ­ничес­кото и да не отс­лаб­ват зим­ните пчели.

Дори през 20142015 година смър­т­ността не беше така масова, затова всички ние под­к­репяме исканията на колегите си“, посочи за Синор.бг пчеларят от Стран­джа Манол Тодоров, успешно регис­т­рирал стран­джан­с­кия мановия мед като защитено наименование в Евросъюза. Въп­реки че в неговия регион този проб­лем е засег­нал мал­цина, Тодоров смята, че ситуацията в страната е крайно тежка, затова и пчеларите с доказано високи щети би тряб­вало спешно да бъдат под­к­репени — вероятно чрез помощта de minimis, тъй като „минис­тер­с­т­вото няма правно основание за друг вид под­к­репа“. Това пред­ложение е включено в исканията на сдруженията, връчени на земедел­с­кия минис­тър.

По линия на профилак­тич­ната прог­рама за под­к­репа на болес­тите при пчелите Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на пчелите има право да обез­щетява пчеларите само при нападения от „Американ­ски гнилец“, но тази болест се среща рядко. Бор­бата с вароатозата е включена в Национал­ната прог­рама по пчелар­с­тво, но ресур­сът е минимелен — в раз­мер на 6,4 млн. лв. А при сегаш­ните мащаби на смър­т­ност дър­жавата би тряб­вало да раз­полага с поне 30 милиона лева, за да изп­лати обез­щетения за изм­релите семейс­тва.

От друга страна, стопаните, които изпъл­няват проекти по линия на Национал­ната прог­рама по пчелар­с­тво, са в задънена улица, защото би тряб­вало да регис­т­рират смър­т­ността в БАБХ, а това означава да връщат пари и да премах­ват иден­тификацион­ните си номера върху кошерите, което е другият огромен проб­лем за биз­неса.

През пос­лед­ните 14 години пчеларите останаха един­с­т­вените земедел­ски произ­водители, които по линия на дирек­т­ните плащания не получават под­к­репа“, припомни Манол Тодоров. И пов­дигна отново въп­роса за под­помагането на сек­тора през след­ващия прог­рамен период. Още през есента на миналата година Тодоров нап­рави пред­ложение до минис­тер­с­т­вото на земеделието при обсъж­дането на Стратегичес­кия план за раз­витие на земеделието до 2027 година задъл­жително да се пред­види схема за под­помагане на опраш­венето като екосис­темна услуга за всяко пчелно семейс­тво, тъй като от опраш­ването зависи и всяка реколта.

Дали и как ще бъдат приети пред­ложенията на бранша след срещата с минис­търа на земеделието тепърва ще раз­берем. Проб­лемите обаче не тър­пят отлагане заради унищожения поминък на стотици бъл­гар­ски пчелари, които с пред­п­риемачес­кия си дух пос­тавиха основата на семей­ний биз­нес в редица изос­танали региони от страната, пише Екатерина Стоилова от Синор. БГ.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Лудогорец разполага с добри футболисти, но аз познавам техните слабости, обяви Бруно Акрапович

Треньорът на ЦСКА Бруно Акрапович заяви, че ня…

Прочети още:

Loading...

Свят

“Дейли Мирър“: Нов лидер на “Ал Кайда“ подготвя атентати

“Ал Кайда“ вероятно под­готвя атен­тати, подобни на тези от 11 сеп­тем­ври 2001 г.“, пише британ­с­кият в. “Дейли мирър“, пише Епицен­тър.

Според из…

Прочети още:

Loading...