Овошките в Северозапада пак раздуват пъпките, стопаните отново притеснени от мартенски снегове

Овошките в Северозапада пак раздуват пъпките, стопаните отново притеснени от мартенски снегове

Затоп­лянето на времето пак е на път да излъже овош­ките в Северозападна Бъл­гария, притес­няват се стопаните, защото набъб­ването на пъп­ките е факт и в рав­нината, и в планин­с­ките части. Хората се страхуват, че промен­ливото време пак може да се окаже фатално за рекол­тата им и тази година. Затова се надяват, ако баба Марта се раз­люти, да не е за дълго и да не нат­рупа извед­нъж много сняг. „Лично аз ще се почув­с­т­вам по-спокоен чак като мине 26 март, защото още помня деня, в който миналата година снега попари и цветовете на ран­ните сливи и надеж­дите ми за някаква реколта. Няма нужда да ви пояс­нявам, че просто нямаше такава. Та затова си ме е страх от времето през този лъжовен месец. Всички знаем, че баба Марта може да е много люта“, обяс­нява Свет­лин Симеонов, който има овощна градина в Пред­бал­кана.

В рав­нината стопаните също не са зас­т­раховани. Те даже вече изпитаха кап­ризите на природата тази година. „Само преди броени дни, както си валеше дъжд, извед­нъж го пресече на суг­рашица и кап­ките дъжд започ­наха да залеп­ват по клоните на дръв­четата. Помис­лих си, че и при нас се случва това с ледолома, който съз­даде много проб­леми на колегите от планин­с­ките части преди месец, но този път ни се раз­мина, защото валежът бързо спря и след около час все едно нищо не се беше случ­вало. В моята овошка ледът се стопи бързо, без да счупи нито един клон. Сега да видим като се затопли дали не са отишли пъп­ките. Надявам се, че и с това съм се раз­минал, но знае ли човек“, комен­тира Георги Николов, който има овощна градина край река Дунав.

Овощарите в региона обаче опол­зат­ворят по-топлите дни, за да избър­зат с второто зимно пръс­кане. То задъл­жително се прави преди раз­пук­ването на пъп­ките, които така или иначе вече са набъб­нали. Изк­лючително важно е, защото ограничава популацията на лис­т­ните и щитонос­ните въшки, педомер­ката, чер­вения овощен акар, лис­тозавивач­ките, пък и пази от ран­ното и късно кафяво гниене, което може да нанесе сериозни щети.