Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пътят от тютюна до малините, орехите и кравефермата

Пътят от тютюна до малините, орехите и кравефермата

За семейството на Хатидже Нуриева и Шерфидин Мустафа работата на полето и с животните е песен в сравнение с намирането на работна ръка

Трима регис­т­рирани земедел­ски произ­водители живеят под един пок­рив в шумен­с­кото село Миланово. Началото е пос­тавено преди 18 години, когато Шер­фидин Мус­тафа се зах­ваща с отг­леж­дането на млечни крави. Няколко години по-късно, през 2008 г., съп­ругата му Хати­дже Нуриева се регис­т­рира като земедел­ски произ­водител и започва с орехи. Днес, 26-годишният им син също се пробва с насаж­дения от малини.

Семейс­т­вото раз­п­ределя усилията си в грижата за живот­ните и овощ­ните градини. В работата се включва и по-малкият син, който ще бъде абитуриент и тепърва ще решава дали да поеме по семей­ния земедел­ски път. Някои го наричат съдба, други — стечение на обс­тоятел­с­т­вата, но семейс­т­вото е приело ежед­невието такова, как­вото е, и дори доб­роволно се лишават от почивка в името на живот­ните най-вече, защото при тях работата е целогодишна. „Грижата за живот­ните е всеки ден, не можеш днеш­ната работа да я отложиш за утре. Много чес­тно ни се налага сами да работим във фер­мата. Затова решихме да проб­ваме с орехи, защото си мис­лехме, че с тях няма да ни бъде трудно. Изб­рахме тур­ски сор­тове, които са силно плододаващи, но докато свик­нат с нашия район, много трудно се хванаха. Затова 23 години под­сявахме пос­тоянно. Искаше грижи, копаене, поливахме ги с цис­терна. Оказа се, че никак не е лесно да се отг­леж­дат и орехи“, раз­казва Нуриева.

Орехите, както и малините реализират на вът­реш­ния пазар, главно на бор­сата във Варна. Специално за чер­вения плод са се насочили към по-едри сор­тове. Миналата година са закупили от новите Емона и Апема, които са насадили върху 17 дка. Тъй като плодовете трябва да бъдат в добър тър­гов­ски вид, ги берат само на ръка. Имат и насаж­дения от сорта Херитидж, който е за кон­сер­виране в хладил­ник. От няколко години работят с две фирми, които изкупуват продук­цията.

Не сме кан­дидат­с­т­вали по никакви инвес­тиционни мерки, дори за хладилна тех­ника, защото, изпъл­нявайки даже един малък проект като по мяр­ката за млад фер­мер, бюрок­рацията е огромна. Под­гот­вят се много документи, трябва да има човек, който само с това да се занимава. Важно е да се следят срокове, наредби, закони. Всичко трябва да се нап­рави както трябва, затова не сме искали да рис­куваме“, споделя чаров­ната произ­водителка.

Семейс­т­вото намира сигурен пазар както за малините и орехите, така и за млякото. От дълго време работят с една фирма, която изкупува на 60 ст./л. За никого не е тайна, че цената е ниска и не е мръд­нала от години. Проб­лем за произ­водителите обаче е по-скоро лип­сата на работна ръка, особено за брането на малини през лятото. В условията на пан­демия хората се страхуват повече. Освен това и раз­ходите за дезин­фек­танти и маски на работ­ниците са се повишили.

Миналата 2020 не беше от най-добрите ни години. Сушата също много ни засегна. Водата не беше пус­кана по график, а само в края на сед­мицата. Това донякъде се отрази и на добивите. Едно обилно поливане два дни под­ред, след това 45 дена без вода, нямаше как да не пов­лияе на рас­тенията“, спомня си фер­мер­ката. Все пак и занап­ред тя си се пред­с­тавя от сут­рин до вечер я на полето, я при живот­ните. Още от малка е свик­нала със земедел­с­ката работа, докато е нижела тютюн с родителите си. Това е изборът на ней­ното семейс­тво и дори лип­сата на почивка не я плаши. Само се надява младите да продъл­жат да помагат, за да се справят заедно и в слад­ките, и в труд­ните моменти, пише Екатерина Арсенова от Агри.БГ.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...